closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Mmboina, onder dato 27:e 9ber: 1742.

Ian Hendrik knop die sedert overln

is had gedaan of ten minsten het Con„

trarie door hem niet was aange„

toond hy derhalve dies bedrage

in ’s Comp:s Cassa sond moeten vol„

doen behoudens nogtans zijn regt

soo hij die verneene mogt te hebben

op: den Boedel of Erfgename van

voorn: knop; en nademaal den

gem: Lien=t Iohannes De Mares

by de aan hem gedane aanmaninge

tot dies voldoeninge seer ootmoedig

versogt heeft om eenig uijtstel ten

eijnde sijn onschuld schriftelijk te

konnen demonstreeren, ten welken

einde derselven met noorkennisse

van den heer Gouverneur sig dan

naar Manipa begeven heeft omme

bij de aldaar berustende minut

papieren /:wijl de origineele vol„

gens den teneur van opgem:

vertoog alhier, off nergens te vinden

waren:/ desselfs voor sin particu„

„liers gedurende den tyd dat hy ten

gen: Eijland is beschijden geweest

gehouden