closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N81.

Van Amboina onder dato 271:e 7ber: 1742.

Naar Tectura en resumptie der aan

den kerkenraad alhier luyd raads besluyt

van den 27.e augc: te rug gegevene en

onlangs weder ingekomene drie kerke„

lyke Extracten de datis 25.e Iunij 16.e Juli

en 9:e augustus als toenmaals in

geen Debita forma gelijk tans wel

syn bevonden waar van eerst en laest„

gem: in dese besloten sijn in te lijven

te weeten:

Extract uijt de resolutie van

d’ ord:s kerkelyke Vergadering

gehouden in Amboina aan’t

Casteel Victoria

Op

Maandag den 25:e Iunij 1742.

uijt de Predicanten

Den Eerw: Pieter Lacase absent Preses,

uijt de ouderlingen

C: Anroek M: Maijtimoe

W: Dias I. Vogel absent

DE: Comm:s Pol: I: Hazebroek present.

Na dat de Censura morum gehouden

was maakte de scriba bekend dese

vergadering te hebben moeten beleggen

dewijl