closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hler

187.

Van Amboina, onder dato 27: 7ber: 1742.

Tiende verschijnen was hy daar op naer

huijs gekeert: als ook om meer andere

resenen goed gevonden den weder binnen

rade geschelden Predicant Fernand

aan te seggen; gelijk hem dan bekend

gemaakt wierd, dat aen alvorens

reflectie te slaan op desselfs gedane

Instantie, hy genoodsoekt ende gehonden

was, dese vergadering verslrg te geeven

der drie laaste gehoudene kerkelyke

besorgnes soten opsegte van den krank„

besoeken Gerardus verbeet als andere

Dakelijkheden meer, die men egter

vanter zyde verstaan hadde das

dewijl hij ferrand daar op eenlijk te

kennen g'aff dat dag de kerkelyke boe

ken door gecommitt:s van hum maer

mogte afgehaeld werden, verrits

hyj geen Last van den kerkenraad

teekomen had om uijt deselve de ge„

requireerde Extracten afte geven

te meer door dien hy ook geen

dienst meer leegeerde te doen met

versoek, om uijt dien hoofde als een

Transgresseur van haar hoog Ed„s

ordre