closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onder dato 27:e 9ber: 1742.

ordres met de: papieren die dese regeering

mogte goed vinden in te winnen als

nog niet afgesz: Gagie per de binnen

korte dagens van hier te vertrekkene

staande Chialoup versonden te werden

vermits hij sig nevens syne faville

tot de afwagtinge derschepen inden

aanstrande jare, doort net bekomen

van Cast= geld, gagie en Emolumenten

als armodig mmide niet soude

kunnen alimenteeren in bestaan

en bij welk dit syn gesegde dan onver„

anderlijk tot diverse malen persistee„

ren blyvende, is na dat hem nog eynde„

lijk ten overvloede demoanqueerende

Eextracten waren afgevraagt die hij

fernand Verklaarde in geen staat te

sijn om deselve tekonnen afgeeven

also den kerken raad volgens ufantie

hem daar toe nog geene qualificatie

ofte ordre verieend had, derhalven

mits desselfs onwillighijt int wygeren

van't geene hy nevens den kerken„

raad verpligt in naar te komen

met meerdht: van stemmen

besloten