closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vleer

Van Amboina onder dato 27:' 7ber:: 1742.

daar op goed te vindene praopisitien

dan eenjarig goed gevonden en ver

staan tot supplement van den presenten

voorraad als volgens de g’Eerde ordre

der Ed: Joge Jndiase regeering vide

missive van den 14.e febr: 1732. dier

qurutitijt op 40 a 50000. lb: is gesteld

en wijl het te lang soude aanlopen

alser man van jodringen voorraed

alhier soude voorsien syn ten prumipalen

door't telkens verhelpen van voorn:

brondstoffe en de seer wijnig pecie

die sedert eenige Jaren op de gedane

Eijschen dit aan syn aangebragt

wel gem: haar hoog Ed„s by akte gane

scrrijvens ootmoedig te versoeke

dat dese provintie in den aanstrende

Jare met 20000. lb: buskruijt mag

werden voorpen dus dan wyders

tesesten werd sulxx op den afte

gane eijsh rekenste stellen, mitsg=s

tot dies meerder preserratie

als dat geene dat verholpen

staat te werden op den mede ge

danen woorstel van den Capitain

Molster