closeTerug naar inventaris

Transcriptie

195.

Van Amboina, onder dato 27:e 7ber: 1742.

Molster, soo veel Martavanen van Bata„

via daar nevens te eijschen en van

haar hoog Ed„s te versoeken als g’oordeelt

Tat werden penddigt te syn, ter berginge

van die brandstoffe in de meerm:

Kruytkelders

Wyders gelesen synde een onlangs

ingekomen rapport van Expresse ge„

misslaas

Committ:s den onder Coonm: pendrik

koomgouder en den volkhouder

Fabriel van Gerssen specteerende.

de doorhuul: gedane pijlinge

en visitatie der int drank paktugs

berustende leggers arag onder

aantoninge dier bevondene

differentie soo omtrent de wan„

nighijt oder leggers als ten belange

dier in doogenge in den tyd van

twee maanden, gelyk by den

teneur van't gem: ondervolgende

rapport te beschauwen is.

Rapport aan den Wel Ed: agtbheer

Jacob Dejong gouverneur en

Directeur deser provintie

met den resorte van dien

Wel