closeTerug naar inventaris

Transcriptie

f

Van Amboina onderdato 27:' 7ber: 1742

hee weee ageg: eer gonverneur

Dewijl uwel Ed: agtb: ons ondergeteekende op den

21.e Junij 1oleden als gecommitt: in sComp:s drank

pakhuijs aangeteld, en teffens mandelings g’ordonn:t

heeft de daar in synde leggers met araq net

alleen s maandelijx te pijlen, waar ook twee

waal ter weeke te visiteeren en daervan op

heden een schriftelijk berigt over te geeven

so sullen wi in naar koming van dien uwel

Ed: agtb: met veel Eerbied hier onder vertoren

in wat staat wij gem: leggens diertid hebben

bevonden als mede hoedanig eenige van

deselve aan den dispenter Voedors roos

bal zyn overgereven ende nog resteerende tig

bevonden ook hooveel het different omtrent

de waninghit binnen den tijd van twee

maanden komt te bedragen

op de ve 1.e Iunij

op den 21.e Julij

verschil aen duijm, onder ult=o augs:, verschil aen

en kan

gepeijlt duijmen kan

gepeilt.

inde kinmen

L: aand.

w: d„o

wat lek N„

1„

3

2.

½

den 18. auq: dus danig aende

33½ R„ 2.w

31½

dispethei afgegeven.

3

3

d„o

4

3

11

¼

_„o

4.

1

12

3

4

_o

den 23.e Julij _=o

d.o

3

6

½

d„o

7

5

7

12

5

6.

7

d„o

20

23 d„o _„o

d„r

½

9

and: banden

d„o

6.

10

10

6

½

21.' Julij —d„o

d

11

9

6

11

7

½

1

11

21.s autx: _d„o

d„o

ond: d duijgen

12

12

7.—

12

12

1n

d„o

4

4

13

½

13

5

5

3

14

14

14

d„o

14.

5

28 Julxij d„o

indekang d„o

15

4

16

_„o

3½.

16

312„ 16

17.

d„o

½

3¾„

07

14

4

17

14

18

d.o

1 12 18

21.' Julij _„o

„—

12½

_

19

4

——

23 Junij _„o

Eer„

and: b' bande d„o

20

20

4

20 4 -

——

¼

21

„o

5

1

28.s _„o _„o

d„o

22

6 zer ¼ 22

Ceccasie van den 21.e Jubij tot den 21:' Julij kann: 38 12 „: t: 321: Julij kotalt arg: 42:

_„o 39½

Ceminen

sedert de 21.' Julij tot del=to augs: tesamen konnen - -

61.½

viermede