closeTerug naar inventaris

Transcriptie

VanAmboina, onderdato 27:' 9ber: 1742

Instantig te versoeken ten eijnde een

aantat van 150. sniphanen instede

der onbequame, vercorene en ver

kogte, in den aanstaende Jare ditaa

mogen toegeschikt werden met quali„

ficatie omme de onbername gs„

weiren dewelks ter wapen Camen

al voorlange jaren gelege hebben

bataviawaerds te mogen versenden

hier na stond na verkregene pormissie

binnen dese vergadering da ter resolutie

van den 16.e april deses Jaars reeds ver

melt staande krankbesoeker Ger

ardus verbeet ootmoedig versoekende

des regeerings voorschrijvens aan haar

HoogEd„s ten sie bi het aouwesen

van Predicanten Alhier in den

5

e

aanstaande jare over godtge„

leerthyt g’Examineert mitsgaders

bequaam bevonden werdende tot

den door hem lijd het ter opgem:

rosotutte alreeds dierwegens g’in„

teerde voorgenomen predikdienst

te konnen in mogen werde gadmmteerd

welk