closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onderdato 27:e 7ber 1742.

voor of in ’'s Comp:s Cassa alhier betaeld

werd het daertoestaende trans=

portgeld.

Ten laasten is op de nadere en seer ge„

eerde approbatie van haar hooghdel

goedgevonden den brrs van ’s Comp:s

Wapen Camer Christiaan Wonderling

op syn instantig versoek van dien

dienst te antseran en als sergeant

met ƒ 24. gelyk hy by ’s Comp:s soldy=

voeken gedurende dat bij hemde die

funitie is gepresteerd geworden

bekend gepran heert ten deese

Capriele de crren dienst doen

i

11

mitsgaders instede als opsigter

der wapen Camer ter preuve

aantestellen de roerslote maken

Johan Coenraed Hazelbrink, als

len migter en tot dien dienst be„

quaam g’oordeeld synde dienaer

/:onderstond / amboina fritoria dato voorsz:

/:w„s geteekend:/ J: De Jong G: v: B: v: blokland

Pieter Molster, I„s Zazebroek, Ss: Moijs,

in Carel Treno.

maandag