closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onder dato 27:e 7ber: 1742.

relateerende hoe zijt: op den 15.e deser ter ne

rigtinge Junner aan bevolene Commissie

sig ten woonsuyse van den predikant

Johanaes Cajethanus Ferrand vervoeg

hebbende aldaar nise genomen hadd

der op den 22. en 27:e augx: mitsgaders

10.e deser Maand getrokene kerkelijk

replutien, en dewijl sij gecommitteerdens

omtrent het gebesagneerde tebelange

van den krankbosoeker Gerordus Ver„

veet bij de resolutie van den 22=e augs:

geende minste goedvindingebekend

pond dat van’t tvermaals in

kerkenrade „arresteerde /: en

eenlijk aan den preses dier Vergadering

der Executie gedemandeerde saken./

amndese regeering per Extract de

vereijschte kennisse soude gegeven

werden hadde voorsz: gecommitt:s

/: door dien de daar by aangehaelde

kospignes eenlijk kerkelijk waren ge„

vleven:/ goed gedagt om niet buyten

derselver Commissie tetreeden geen uit„

4 maar

treksel daarvan teneemen wel

vande twee andere jaastgem:

resolutien