closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van mboina, onderdato 27:e 7ber: Ao:o 1742.

door andere kerkelyke diensten belet waren omdeselve

selven waar te neemen, maar ook altoos gevarende

het aanwesen van den Preses alhier soo wel door den

siekentrooster ouderedyk als brandenburg een

ure bevorens die Cathechisatie aan haar huijsgaande

gevraagt weerden off sy selfven komen soude of niet

welke dit rapport doen harijt hebben aangemerkt

als een verband slimmers dan dat van een slaat

gelik ged„te verseet in de laaste vergaderling voor

„f„ soo is daar op den gem: verbeet binnen geroepen

en door den preses afgevraagt geworden of hy wilde

hem in laaste vergadering voorgehouden lasten

als van voortaan van den Ssalm of by Tausen

voor te sungen voor de predikatie in des donderdag

wekelijx naar de Catheccesatie als loven aan

den preses rapport te doen aan neemen en volbrengen

ende hy sulx randuijt wijgerde met het woord

van niet te willen en pij also voor de derde

reijse ongehoorsaam vertoonde so wierde

na Deliberatie van dien met eenparige stem„

men goed gevonden en besloken hem van syn

kerkelyken dienst voor den tyd van zes weeken

re pispendeeren en daer vande behoorlijke

kennisse verExtract deses aan den Ed: heer gou„

verneur mitsgaders den E: agtb: Raad van

Politie alhier te geeven en Maresolito het

selve te versoeken dat haar E: agtb: sijn

tractement gedurende dien tyt gelieven te

laten afschryven;

Na dat hem gem: ziekentrooster dit besluyt

door de preses aangesegt was, noer hij niet

eene tevige stemme uijt, de vergadering om reden

daar van vragende, de preses hen antwoordende

sijde dat sul was, wegens syn ongehoorsaamhijt

laan de besluyten des kerkenraads, waarop hy,

op eene inpertineute wijse luijdskeels

schreeuwende, drijgende de vergedering te sullen

Leeren off qmen sodanig met goede menschen

moestehandelen en dat hy pij aanstonds by den

agtb: raad van Politie die juijst vergadert

was pude vervoegen, waar op de preses

hemseijde dat hij doen kan, dat hem goed dogt

en dese vergadering hierso inpertinent met

moeste toeschreeuwen; so is hij eyndelyk nog na

veele woorden wisseling en alarm makende

als