closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Va mboina onderdato 27:e Jber: 1742

kerkenraad gesteren was opgeleijd geworden om van

den 1: Isalm of aan tot den laasten bij siansen voor

te singen en alle donderdags nade gedane Cathe

chisatie aan den Preses rapport te doen en dat den

E. Ed. heer hem hier op gesegd en belast hadde van dit

niet te doen

En dewyl hy verjeeten hadde syn Ed: te waarschouwen

dat hij reets gesuspendeert was so was hy aan„

stands wederom by synEd: gegaan en hem dit

voorstellende kreeg hy last om syn dienst weder„

om als te voren te doen en niet na den predi

cant te luijsteren

Ook weerde binnen gescheld Christoffel Mijer, phool„

meester ter weesen alhier die den 27:e aug

toen den siekentrooster het suspens wierde

aangesegd: in Mandatis kreeg van den dienst

van gem: terbeet plang waar te neemen en

gevraagt synde op wiers bevel hy den hem

aanbevolen dienst hadde nagelaten antwoorden

hy dat den 25:e augc: des ogten omtrent half agt

uren den E: heer Gouverneur een opposser

by hem gesonden hadde met aansegginge

ant kert voortaan niet meer te hebben

van voor den ziekentrooster dienst te doen

dat den Ed: heer hem anders armen: en beenen

:

sal laten in stukken slaan, en schaan den

Predicant dat soude Commandeeren, hij het

niet sal hebben te doen, voor en al'eer de

Edele heer hem sulxx sal laten waerschouwen

De Vergadering hier over verschrikt met de

uijtterste Tielschoefit aangedaan sijnde:

konde van verbaashijt tot geen resolutie

treede, de preses niet heete tranen in sijn

oogen sand op van syne sitplaatse en

betuygde voor de vergadering dat hem

dus niet langer mogelyk was sijne H:

redieninge die hy tot hier toe ten genoegen

van d’ Ed: agtb: politie en dese verradering

niet beter bewust synde /:hadde avaer

genomen te kannen langer bekleeden

dat hy dienshalven deselve nederleijde / met

versrek om naar batavia tot haar hoog Ed„s

en