closeTerug naar inventaris

Transcriptie

:

207

1742.

Van mboina onder dato 27:e 7ber:

in van daar nat patria met afgesz: Gagie met di

syne met de int kort aanstaande verwaards vertreckene

’s Comps: Chialoup deJda anna gesonden te werden of

p als haar hoog Edelhedens als dan sal komen te be„

jagen sullende nog konnende den nedergelegden

dienst niet eerder aanvaerden voor en aleer hi

voor haor hoogEdelhedens sig sal gesisteerd hebben

Gelyk ook zyn versoek hy Preses met den ouderlinge

Willem Dias gecommitteerd syn geworden, om den Ed.

heer Gouverneur Iacob De Iong daar van verslag

tet doen die beloofd heefd salx in den Politiquen

raad voor te dragen /: nderstond:/ aldus gedaan

en door ons ghetraheert uijt het /kerkelijke resol.

Boek berustende onder den Prediant Iohannes

riethanus Thadeus fernand en syn dese beijde

Extracten met dies origineele reeds getekende

resolutien na gedane Collatie behoorlijk de

accorde bevonden /:lager:/ Ambaina den 15.e

7ber: A„o 1742. /:was getekend:/ P: Moester

I: d„o Meijs, en E„s Davids secretaris

Na welkers genomene resumptie goed

gevonden wierd alvorens op't een en

ander te disponeeren den bij gem:

kerkelijke papieren aangeklaagden

krankbesoeker Gerardus Verbiet dier

wegens tehoren denwelken daam

Rade geroepen en na dat hem de boschul

diginge van den kerkenraad waren

voorgehouden, seer ootmoedig versogt

dat hy deselve schriftelijk mogte be„

antmoorden, ’t welk hem dan gacor

deert synde is zy krankbesoeker gelast

geworden