closeTerug naar inventaris

Transcriptie

219.

Van mboina, onder dato 27:' 7ber: 1742.

gisteren g’insereert Eextraat van den 10.e deser

maands: synde 14:e dagen naart voorsz:

ipgelegd saspens:/ niet alleen melden dat

aan die vergadering geen tyd soude syn

vargunt om van't voorgevallene rapport

redoeije maer ook daar nevens aansalen

dat vermits deselve reets aangehoort

ver oordeelt, en so Sensibel gerprostitu„

eert was sy van die vereydelde saken

ook geen Extract aan dese regeering hadde

konnen af geven, waar, van egter het Contraie

is gebleeken door dien den preses van den

Kerkenraad naart schyden der op den 27:e augc:

gehoudene kerkelyke sittinge, ter sond

een ander kuijten te minste approbatie

des gesuspendeerdes dienst heefd laten waer

neemen, sonder eens te overwegen ofdaer

toe buyten kennisse van den Gedieder of opper„

hoofd deser plaatse treden konde, want 'er

tijds genoeg is geweest dat na't shijden van

des kerken raads Vergadering, en dese regee„

ring juijst toenmaals mede gehoudene

settinge den preses en Camnissaris politicus

schron deser laastgem toenmaals in

terken rade met present synde volgens

de