closeTerug naar inventaris

Transcriptie

DJD

Vde

Van Amboina, onder dato 27.e 7ber: 1747

met afgesz: gagie te mogen versonden

werden en waar by hy ook te deser verga„

dering op den 12.e daar aan persisteerende

was gebleeven, p werd dan met ierpare„

hijt van stemmen goed gevonden en verstaa

het gedaan versoek van desen heeraar fernand

die sig als een Transgrosseur van haar hoog

Ed„s gerespecteerde ordres selfs is noemende

en waar over hij niet, anders int so plotse

lik niederleggen van syn dienst kange

Considereert werden om met de Chialoup

d„ Ida anna bataviawaards te mogen

navigeeren seer gewillig te accordeeren

en dienthalven denselven nevens fomille

ter g'eerde dispositie van jaar hoogEd„s

met afschryvinge syner Gagie vanden

10e deser maand, synde den dag dat

denselven syn dienst fiiaal nedergelegd

heefd te laten reis vorderen mitsgaders

hem fernand by den afte ganen brieff

aan wel gem: haar hoogEd„s in sodanigen

noegen te betamen, als men sedert

desselfs aanwesen by Experientie en

eijge ondervondinge bevonden heefd

de sullen meriteeren, van welk een

o