closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 28: Jbr: 1742:

Den primipalen Eijsch van behoeftigheeden

voort aanstaande Iaar nagesien geresumeerd

en g’approbeert synde soo is deselve hier op

in rade ter versendinge, naar Batavia

geteekend geworden

Voorts werd gelesen seeken onlengs aan den

gouverneur door de presente aanwesende

onderlingen Cessie hebbende in den kerken

raad alhier overgeleverd versoek schrift

bevonden synde van ondervolgende insand:

Aan den welEd: agtb: heer Iacob

De Jong Gouverneur en Directeur

deser Provintie, benevens de heeren

Leeden van den agtb: Palitiq uen

raad.

WelEdele agtb: heer Gouver=n werdere heeren Leden:

Geven met alle eerbied te kennen uwelEd: agtb:

getrouwe dienaren C„s anroek Matthijs

Maijtimoe en W: Dias alle ouderlingen deser

stede hoe dat doort vertoek naar Batavia

van den Eerw: predicant I: C: F: ferrand

den kerken raad alhier tegenwoordig in dre

ouderlingen bestaande als synde ontbloot

van preses en Cariba sig buijten staat bevin

den om vergadering te kunnen beleggen

ten eijnde volgens jaarlijcge gewoonte aan

petsonar die met Comp:s dodem naar

botavia