closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onderdato 27.' 7ber:

Batavia staan te vertrecken haar ver„

sogte attestatie te verleenen en de

selve voor de gemeente na behoren

te magen laten ofhandigen ’'t welk

tars in dese tijds gelegenthyt sonder

uwelEd: agtb: ordre niet kan

- ge

schieden, Somede den Eerw: Kerken

raad de batavia wegens den staat

van d' amboins kerk en ncoole V=a

naar oude gewoonte verslaij

te doen. sooist dat de supplian

ten hun weedrig versoek is

dat uwelEd: agtb: behogen mogt

daarin sodanig middelen mogten

bevamen als bij uwel Ed: agtb

tot dienst van kerk en schol.

mitsgaders het geene bestzal

mtgen strecken en de suppl=n

daar van gunstig een ixtract

gelieven te verleenen op

dat de suppliauten sig door

na mogen rigten tot tijd

en wijle den kerken raad

weder van predicanten

sal voorzien syn, Edog soo

als uwelEd: agtb sullen

gelieven goedvinden te be

hooren /: onderstond:/ twelk

C:

doende &=a /was geteekend:/

P:anroek en W: Dias.

en is naar resumptie van’t selve voor

of ten opsigte van't eerste pount am„

rrac den daar bij door gem: onderling

aangetoonden onmagt als geen prede

kout tot prejes of scriba tans hebbende

tot het verleenen van kerkelike attestatien

aan vertreckende personen goed gevonden

die

225„

1742.