closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onder dato 27:e 7ber: 1742.

die verrigtinge te demandeeren aan den

oudsten der ouderlingen syn de Carel

anroek tog ten belange van’t verdere

door opgem: anderlingen g’insteerde

aan belange t naar gewoonte van

kag doen aan den Eerw: Bataviasen

kerkenrard van den staad der aenbonse

kerken en schoolen is ter oorsake de

daartoe benodigde tyd der beschrijvinge

van'tselve te kort int vertrok den op

den 12.e deser aangelegde en geprojecteerde

mitsg=s dans reijsvaerdig leggende

Chialoup d’ Jda anna op handen is ver„

staan sulx uijttestellen tot nader ge

tegenthijt enkomste van dan ueijt banda

verwagt werdende predicant Petrus

Lacase als sullende tg selven by eerst

afte gane schriyvens van door poedig

derug ontboden werden

Wijders is besloten te accordeeren en bij

den afte ganen brieff aan hoor hoogEd„s

aot Batavia op't ootmoedighte woorte

daagen, de tars op heden seer humble

gedaan werdende instantie ja van

den Vaandrig militair Christoffel schreude

om

Aa

ae

n