closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ambrinn onder dato 27:e 7br: 1742.

toen geen reflectie heeft genomen:

ik heb in hoop geleeft dat gem:

siekte eijndelijk soude Cosseeren;

maer blijft in tegendeel nog al

continieeren, waer door den Jn„

lander met groote tegensien en

dwang derwaarts gaan om haere

tourbeurten aan dat werk waer„

tenemen: ook heb ik diverse aan=

soecken van de orangkaijen gehad om

de Jndigo makerij van daer te nemen

en weder na haar voorige plaats Waijla

over te brengen vermits sijlieden bevreest

sijn dat de arbeijders andersints in't ge„

heef mogen verloopen waar door sijlieden

veel moeijelijk heeden souden moeten

leijden om haer uijt kaere schuijlplaatsen

te saeken, het geen ik haer heb afge„

slaegen en beduijt d'at daer toe niet

gequalificeert ben sonder become quali„

ficatie van UWel Edele gestr: en dewijl

dog den inlander /: als zijnde hier alle

moaren die daar aan werken:/ vol met

bijgelosigheijd en voor, oirdeelen sijn in

genomen insonderheijt bij diergelijke ge„

legent