closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:e 7ber:

gelegentheden soo soude ik /: onder Cor„

rectie van gevoelen zijn dat het om

voorsz: stelf reden beder was, gemelte

magerij weder na haer voorige oirt

Waijlea voormelt te verplaatsen alwaer

den inlander met meerder lust werken

voor eerst om dat 's' nader bij huijs sijn

en ten tweden om datse haer verbeelden

het daer een gesande plaats is: hebbende

de oude Jndigo landerijen aldaer nu

al ruijm twee Jaaren heijt brack gelegen

waerdoor s tot haer voorige verhaal sijn

gekomen en wweder met eenig kreupel

bosch begroeijt, dat dan weder opgeraeij„

en schaan gemaakt werdende op nieuw

goede thuijnen voor de Jndigo aanplan„

ting sal geven kunnende dese ver„

plaatsing in zijn geheel, sonder de

minste Costen off nadeel van d’E:Comp:

geschieden, innoegen ik om uwel

Edele gestrenge ordres nopens die

verplaatsing Eerbiedig versoeke

/:onderstond:/ accordeert:/:was geteekend:/

Davids secretaris

Extract:

23.

1742.