closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboin onder dato 27:' 7ber: 1742.

xtract uijt een brieff geschreeven

door den Coopman en subalt„

heren hooft tot Hila S„r Adriaan

'T Hoop, aan den E:E: agtb: Heer

Jacob de Jonggouverneur en

directeur deser provintie de dato

3:e 7ber: A„o 1742:

Nijders gaet thans onder opsigt van den Corporael

Jndigo bereijder Tjalling Tjoers tot Ed„e over60: tacken

herthoorns, en in een berottingde kas geschreven p:

Jndigo van de Cust Htitoe 77: lb: netto off 154: lb: bruto

van dat blaauw, bedragende deselve volgens hier Jnleg„

gende factuura een somma van ƒ337: 12: 8: tot tommel

t zedert 7ber: A„o pass„o geprepareerd, over sulx 5: lb: minder

als in A„o pass„o en is volgens berigt van gem: Corp„l

de reden van dit minder gewasch hier uijt resulteer„

ende, dat van alhet Laad van Java desen Jaare aange„

bragt, seer weijnige spruijtjes opgekamen, en door den regen

vergaan zijn zulx de thans geleverde Jndigo eenlijk is

voortgekomen uijt 't zaad dat alhier vergadert is, en bij aldien

men genoegsaam van goedsaad voorsien was geweest soo ver„

meend den Corp„l Tjoers dat de leverantie, in dit Jaer redelijk

opulent zoude geweest zijn hebbende nu van het zaad dat in

dit Jaer gewonnen is, in amp„s weder drie thuijnen besaaijd t geen

hij verhoopt datsonder eenige merckelijke toestallen beterfloreren sal.

/:onderstoand:/ accordeert:/ Was getekent:/ E„s Davidssecret„s

Aanwijling: C