closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

2751

Van orina onder dato 27:' 7ber

1742:

Aanwijsing off Notitie van alle soodanige Chialou„

pen chiamhangs, en op geboeijde orembaaijs als

ter door ons ondergesch: g'committeerdens bij nauw„t

keurig ondersoek in dese provintie op heeden in

wesen zijn bevonden mitsgaders de ouderdom dier

vaertuijgen, als mede na wat plaatsen deselven

disen jaere gevaaren hebben, Item de Whaaren die

sij uijtgevoer en de goederen de welke die kieltje in

tegendeel weder komen aantebrengen; ais.

Chialouten, Chialoupen

Chiampans opgeboeijde

van tweewetten van een medt

.. -

arembaagjh

groot oud

groot aud

groot om

goot ans

lasten Jaere

lasten Jaren

latten jaren

hesten jaren

burger Caipitain Iesaac En Ko.

Den Jnlands

1: 30:

1: 5: 5

16: 5:

M: een Chiampan is tot een Chialoup

geapp„s appieerd, hebbende deselve

van Thee poatko: gekogt.

d'Chialoup ik op den 21:e 9ber: da ternaten

vertrocken nemende rmeede 3: kors

jes lijwaten, 2; korsjes Javaanse kleetjes,

50: parrings, 500: Commen en pierings

edog daar Cantraie winden, sonder de

keijse te hebben kunnen winnen, tot

Zoela bessij is vervallen weder heeft

moeten terug keeren, niets medege„

bragt:

d’ Chialoup is op den 21:e feb„rij na banda ver„

trocken, ode nemende 25000: taoken hatu„

eese Sagou, 50: bonkus Sagoe meel ¼

last padij, en 100: oude Cappus, thans nog niet

terug gekomen.

N

d’ Chiampang is op den 16:' Januarij 1742:

nia Loehoe vertrocken om zagou te

pockelen en heeft op den 3:' maart

daer aanvolgende mede gebragt: twee=

sestigh toemans Lagou.

burger vaartuijg Fredrik Wilhelm

Nederlands

koeing, door zijn gemagtigde op„

1: 12:

7:

1: 35:

4:

gegeeven

d:o

Chialoup is op den 5:' 9ber: 1711 weder

van batavia over samarang gearri

veert mede brengende 7: lasten zout

3 Corsjes geres groote. Corsjes Ja„

wanse kleetjes, en twee kassig met

wijn en bier

op den 27:' 9ber: 1745: na Zawaij en langs

die Cust hothatiling vertrocken

nemende

2.

2.

Transporteere

1. . .