closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

3

TLiomma onder dato

Chialoupen

Chialoupen

van twee mast

van een mast

noot and

groot am

lasten jare

lasten jaren

P„r Transport

3.

4

Gabriel IaniL:

Den burger

Chiampang is op den 4:' Januarij

deseg jaars na de sthildpast eijlanden

vertrocken, om silpadden te van

gen op den 6:' feb=r daer aan weder

te rug gekomen mede brengende

18: schilpadden,

auw Sjeenko.

Chinees

hebbende Dese Chinees zijn Chiampan

in drie gaaren niet opgegeven

en daarom in een boete gestagen

van 1: rd„s voor de armen, op appro„

batie van den heer gouverneur en raad.

Op den 9:e November anno passado

is de Chiampang na manipa ver

trocken nemende 30 p„s gesar

teerde lijwaten; 10 p„s beijlen, 1: mae„

ten rijst en op den 9:e Januarij deses

Jaers weder te rug gekomen, mede

brengende 8: lasten kalk 20: maete

mragne Katjang

Jan Keko.

Chinees

Chiampang is op den 19:' 7ber: 1741

dia boura, vertrocken medeneme

de 50 p„s zo sommen als hieringh

20: p„s beijlen, een trek met en 20: moiten

zout, en op den 25: maart 1742:

weder, terug gekomen, brengende

5: pikals, gesoute vis, agt potten

met bakassang porg en 40: moeten

katjang

op den 12:e Mmaij 1742: over Lawaij na

bandr nemende mede 500 p„s ge

sorteerde lijwvaten 500 ps Commen

en pierings, 1: pikal Cattaere gaere

100 p:s pahrangs, 50: dozijnen messe

50: ijsere pannen 3: vaten thee, 1000

bollen swarte zuijker, en een trek

net, zijnde nog niet terug gekomen

4e

den 1: maar t 1712: zeijn te twee

arembaaijs na de buijten Comptoi„

ren, als ula, Larig uE Haroeko

Saparoua, Nussalaut vertrac„

ken mede nemende ter handel

100: p„s lijwaten in zoort 130: p„s

sommen en pierings, 200: p:s kens„

doeken in zoort, 20: maccassaarse

broeken, en eenige jnderen sohalen

en alhier weder op den 13: diaij

1742: geretourneerd

Thee= Poatko

nineer

„niampang is op den 13: Julij 1742:

na maloang gevaaren, neemd

mede, 140 p„s gesorteerde rijwaten,

200: p„s zoo „ammen als pierings

50: ps issere pannen, 100 p„s parrings

en 550: p„s beijlen, en is nog niet we„

der te hug gekomen

p den 4: Januarij 1742: is de Chiam

pang na hoeboe, vertrocken, om

Dagon te packelen, en weder op den

2 6: feb=rij aangekomen, mede bren„

gende 30: timbels Lagdemeel.

Transporteere

3-

9.

1

1

18:

1

281

1742:

7ber

niampangs opgeboeijde

orembaaije

groot and

rot and

g

lasten jaren

lasten jare

3.

14:

1

12

13:

15:

-

10

2

11

14:

16:

5

1:1½

6.

6:

9.

2: