closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

gehoorsaame Dienaeren /:ter zijde stond:/

Amboina victoria den 26:e 7ber: 1742.

was geteekent:/ J„n H„k fortman.

S Koor Meijer.

Extract uijt de Reso

lulie genomen in Poli

ticquen Raade tot am

boina in't Casteel Victoria

op.

Maendag den 25:' September 1741:

Door den heer gouverneur deesevrg

vergadering thans zijnde bekent gemaekt

hoe den onderCoopman, en Winkelier

Gerrit Jacob van Westreenen Sijn

Edele onlangs hadde te kennen

gegeven er in sComp:s Clede winkel

eenige testanten Lijwaten en ma„

nevactuuren, waren berustende

na de welke al voorlange geen

de minste navraginge off de biet

was geweest, en hij winkenier als

voor derselver bederff bedugt sijnde

de