closeTerug naar inventaris

Transcriptie

309.

Van Amboina onder dato 27:' 7ber: 1742:

aan den welke ondervraagde

na specerij boomen soo gaff

hij mij ten antwoord hem geene

bewust te zijn, denselven

avond omtrent 7: uuren ver„

trocken wij Zawaijwaarts;

en arriveerde aldaer 't was;

Danderd d„n 5:' Julij

'savonds om 11: uuren, en

vonden aldaar ter rheede laggen

den moorse burger Camissoe

met de Chiampang van den

mede burger Pa=-assa kamasij

groot 13:' lasten en bemand met

nog 9: Coppen om den geper„

mitteerde handel te dryven

met behoorlijke pascedul

versien, en na visitatie al„

zoo bevonden.

vijlyd„r 6:' _o

vertreckt k de gagie Costgeld

en randsoen aan de aldaar

zijnde sComp„s dienaaren, ver„

volgens hiet k d’onder die

post resorteerende orangkaijen

bij: