closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

27

ber.

742:

Vaan Liiina onder dato

2

Did

vaar

meerder minder

Lasten

Tansport. /.

ƒ 6224:—:—:ƒ.

Met de vermeer en verminderde

Lasten gedaan zijnde zal nu overstappen

„tot de verminderde winsten en inkomsten;

Winstem

7616:16:

Dese reeck: gedaald zijnde heeft zijn oorspronk dat in dit baekjaer

53¾ lasten rijst 336¾: peper 745 lb: booter vriese en 300 lb: wax haar„

Ten minder verkogt zijn dan in het voorledene boekjaar als mede

uijt de winsten der goederen waer mede in A„o pass„o bij provisie de

reeck: van de geweese en tot zoldaet gedegradeerde baas smiths

gidius Engel belast is, 'twelk desen Jaere niet is voorgevallen

'srLands Inkomsten.

6167

Dese minderheijt is ontstaande als volgt:

voor Eerst heeft de verpagting desen Jaere minder gerend„t

951:

Ten tweeden zijn de inkomsten van 'sComp:s Zagam

4971

19

basschen desen Jaare merkelijk gedaalt met.

Eijten derden of Laastelijk schoor de revenuen van

de basaar deser staede ter g’eerde ordre van

haar hoog Edelhedens de hooge Jndiase regee

ring tot Batavia dit Jaar van dese reeck:

afgetrocken en op een aparte reeck: gestelt

zijn, zoo is egter daar en tegen in den voorleden

Jaare de uijtgave en reparatien der kerken

ten Lasten deser reeck: gebragt, welk een dan van

het ander met de penn: van den uijtvaer der

tarripansen het provenue van de zeguls in

dit boekjaar van die van a„o pass„o gestibstraheerd

zijnde, zoo blijkt dot even gem: penningen

desen Jaere minder hebben belopen dan in’t gepas„

teerde.

13:

244.

welk een en ander dan bij malkander gead„

deert zijnde maakt te samen bovenstaande

minderheijt

- - .

.

6167

12:—

Addeerdt.

8:

ƒ

ƒ 13784.

—:—

6221:

De vermeerderde Lasten bedragen

6224:

De vermeerderde Lasten bij de verminderde winsten en inkomsten tesamen

gedeelt zijnde, zoo Comsteerd dat desen jaere dit gouvernement

veragtert is met een tantum van - - . - - -

ƒ .

. -

8:—

ƒ 20008

—.

N

Dit hot dus verre verhandelt zijnde, zal den ondergetekend onder hoopen van gan„

de geeerde beveelen van haar hoog Edelh„t voldaan te hebben, sig met schuldigh

respect noemen /:onderstand:/ Amboina Aan 't Casteel vicroria

adij 17:' 7ber: te „o 1742: /:was getekend:/ G: V: B:

V: Blokland:

De.

12:—.