closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina, onderdato 27.e 7ber: 17112

int 2 maarden in wesen

zegg

vertierden ond„s alt„o

Eijsch

verconsum:t angs:

bott:s zegavijn . . - . . . . . sooot voldoeninge want tweeduijsens

2000

A: 720.

re goed behoudene als

- -

verdere maandelijxxe vierduijs en

traine d„o

4000

81

verstrecking in't aan

vijff

leggers d„o goede en blanke sraande vaar

5

1401/100.

„.

„arag batavias tot randsoen

„settien

16

616274.

5744¼.

k: spaanse wijn tot het uijtdeelen van 's heeren H: H:

180

57

123

„eensond: tactig

avanden zal

ten

een

anker open biert voort Jaspitaal tot rerquic

1

1

een

wijntinct . . equing der sieken

1

kann:s predersuijker soo tot Negotie als het

4702 1/6

2

301 7/8

ld:

maken van baerepous bennquetiend„

twee

voor d’ orantaaijs feesten

twee

k: brondewijn fraine voor d„o feesten

2

Lasten Parwe, Caatse, als:

6

720

11546 2/3.

3. Lasten tot, randsoen voor den EE: agtb:

heer Gouverneur, als voor de hongij togt

en orangkaaijs feeken mitsgaders

tot negotie

3

Lasten voor de backering

mage

Lasten als 6oven

ses

6.

lb: Wittewax kaarsen tot randsoen en Negotie

„tweeduijsend

1941

2 2630¼ 2000

ƒ340.

bossen Goenij beng„s ten dienste aan de pakhuijsen

859

190

dispens en vaartuijgen.

. . „wijftig

5349

7427½

thienduijsen

10000

ld. salpeter

sware Gen hoog sten bedoodigt tot het make van bust=

7773½

„kerduijsend

1513½

- - - - .

4000

bustruijt ten dienste van dit gouvernement

2111 vooo0

9015.

volg„s politique raads besluijt van den 12 deser

mitsg=rs so veel marte vanen als'er gerequi

„twintig duijsted

reert werd tot berging van die brant /toffe: .

m: 41:

m: 4:

p„s iserecanon van 18. lb. bals ider

12

31.130.

5.

1.

Twaalff

voort gouvernement. .

K: Maant allend ten hoogsten benodigt tot

60

20.

het aansmeeren der blaatbolgen en ten

„sestig

dienste van de Leertouwerij

twee

kassen amintglasen so ten dienste vant Casteel

2

als andere sComp:s ge

een

1

„france schijffE=s) bouwen en vaartuijgen

p„s handrottings om van ’s Comp:s wegen aande

13

24

12

nieuw aangestelde Jnl„s zootden vereert

wier gtrnig

te werden

„t

boek: gedankte passen tot den vercoop aan de bur„

2

90

twee

gers en Chineesen alhier

vier

stoven van 3. d„e dik en 24. voeten lang.

4

sestig

1.

vierkant van d„m dik

60

Sestig

1

60

¼

291

ten dienste vant

gouverneurt, drie gu:t we

19900 140.

21979/20.

4 en 1. d„m „ijser

320.

sm: platte staven van de sennegotie

410.

„kerhond: tier

klinste sorteering

„twaalff

12

sloot platen

287.