closeTerug naar inventaris

Transcriptie

f=o 1:

Batavia

Aan Sijn Excellentie

Heer

Den Hoog Edele groot Achtbaeren

Jacob Mossel

generaal van de Infanterie ten dienste

van den staat der vereenigde Neder„

„landen Mitsgaders gouverneur

generaal en de wel Edele hee„

„ren Raaden van Neder„

„lands India.

Hoog Edele Gestrenge groot Achtbaeren,

Manhafte wel wijse voorsienige en

seer genereuse Heere en Heeren.

Den 1:' Februarij Iongstl:, door arrivement van ’t schip De Vrouw

Ariva der scheepen en mindere

Elisabeth, den 16:' en 22:' van den Bark Noordwijk en Pantjalling

vaartuijgen.

den Hoop, den 6:' maart van den Brigantijn de ongehoorsaemheijt, en

Eijndelijk den 13: d=o van den bodem vosmaer over maccassar /: en dus go„

„de dank! ’t behouden vaeren van alle de herwaerds gedepecheerde scheepen

en vaartuijgen:/ de Eer hebbende gehad te recipieren uw Hoog Ed=s zeer geve„

„nereerde zoo origineele als Dupplicaat missives van 20:' en 31:' xber A=o pas„

ontvangene Papieren &=a

„sato mitsg=s 2: Januarij deses Iaars nevens bijlaegen na Registers, zoo hebben

wij thans ’t geluk, om in nederige dank zegging voor de met een en ander ons

toegekomen Cargazoenen, manschappen, en verdere bij ons versochte noodwen„

„digheden desen te mogen doen dienen, zoo wel tot der selver onse Eerbiedige

rescriptie, als schuldplichtig verslagh van zaeken, ’t zedert onsen jongsten

van 24: 7ber: A=o p=to ten desen gouvernemente verhandelt en voor„

gevallen. waar in nae den gebruijke dan aff omtrent.

I.

se„

an

n

eden

6

n

duie

00

te

aan„

rere

volg

3: Stu„

zo

egen

kans„

nen„

tie

en