close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0011

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

f=o 1:

Batavia

Aan Sijn Excellentie

Heer

Den Hoog Edele groot Achtbaeren

Jacob Mossel

generaal van de Infanterie ten dienste

van den staat der vereenigde Neder„

„landen Mitsgaders gouverneur

generaal en de wel Edele hee„

„ren Raaden van Neder„

„lands India.

Hoog Edele Gestrenge groot Achtbaeren,

Manhafte wel wijse voorsienige en

seer genereuse Heere en Heeren.

Den 1:' Februarij Iongstl:, door arrivement van ’t schip De Vrouw

Ariva der scheepen en mindere

Elisabeth, den 16:' en 22:' van den Bark Noordwijk en Pantjalling

vaartuijgen.

den Hoop, den 6:' maart van den Brigantijn de ongehoorsaemheijt, en

Eijndelijk den 13: d=o van den bodem vosmaer over maccassar /: en dus go„

„de dank! ’t behouden vaeren van alle de herwaerds gedepecheerde scheepen

en vaartuijgen:/ de Eer hebbende gehad te recipieren uw Hoog Ed=s zeer geve„

„nereerde zoo origineele als Dupplicaat missives van 20:' en 31:' xber A=o pas„

ontvangene Papieren &=a

„sato mitsg=s 2: Januarij deses Iaars nevens bijlaegen na Registers, zoo hebben

wij thans ’t geluk, om in nederige dank zegging voor de met een en ander ons

toegekomen Cargazoenen, manschappen, en verdere bij ons versochte noodwen„

„digheden desen te mogen doen dienen, zoo wel tot der selver onse Eerbiedige

rescriptie, als schuldplichtig verslagh van zaeken, ’t zedert onsen jongsten

van 24: 7ber: A=o p=to ten desen gouvernemente verhandelt en voor„

gevallen. waar in nae den gebruijke dan aff omtrent.

I.

se„

an

n

eden

6

n

duie

00

te

aan„

rere

volg

3: Stu„

zo

egen

kans„

nen„

tie

en