closeTerug naar inventaris

Transcriptie

'T Nagul-Gewas onderdaniglijk uw Hoog Ed=s hebben te bedelen, dat den

den nagul oegst surpasseert

oegst bij even gem: onsen Iongsten gegist op een quantiteijt van 458: 23/50: lb

den opgaaf

„ras off 247885: lb: zoo veel favorabeler is uijt gevallen dat men in

gemeen

541„

6591:

Alhier aan ’t Casteel

11:

ofth:

lb:

550: t overwigt lb:

22: oftl:

53/70:

287801.

Tot Saparoua

1

523: 1/500

_=o

„„

Hila

_=o

1

200

13400

Haroeko.

24:50b:

_=o

96.„

49

Laricque.

_=o

10945„

19: 1/504

89„ 3/80.

lb:

87

318737: offh:

579 5/70t overwigt lb.

207: ofth: 29/350:

geaugmenteert met ’t bovenstaende overwicht

tot

lb:

207:„

3/050:

49

off dus te saemen.

318944: bh:

579: 29/250:

Een in vergelijk van den gegisten opgaeve in

anno passato tot

247885:

450: 23/350:

Een quantiteijt

van

lb:

71059: bh: 129: 13/50:

meerder heeft mogen versaemelen, die met de thans aanhanden zijnde

kleene vaartuijgen in staat zijn geweest, van rondsomma af te doen haelen,

en zonder dus voor ’t tegenswoordige gebruijk te maeken van uw hoog Ed=s

qualificatie, tot ’t versenden van een der scheepen nae Saparoua ten di„

verdeling der nagulen in beijde

recte laeding / alhier ter rhede ’t schip De vrouwe Elisabeth daar van

de scheepen.

een quantiteijt van 164473 lb: en vosmaar 154471: lb: in te

scheepen, droog en wel geconditioneerd, ten genoegen der scheeps overheeden, nae

verclaering ter onser vergadering van 24: deser, wanneer dan

derhalven ook teffens gepraeadvorteerd sijn, van uw hoog Ed=s ordres tot

sodaenigen verplichten uijtlevering, off voldoening uijtkoops van al't te

kort komende, onvermindert ook den gewonen Eed van purge: die mede

gepresteerden Eed

ten versekering van allen getrouwen behandeling, zoo in dies ontvangst

afscheeps, en afbetaeling aanden Jnlander, aan ons door de tot een

en ander g’emploijeerde Expresse gecommitteerdens gepresteert is.

beschrijving der nagul boomen.

Terwijl men intussen op den gewonen tijt den opneem en beschrijving der

doussongs ofte plantagien hebbende laaten doen ook ten genoegen

bevonden heeft, dat sommige vrij onagtsaeme datijhouders, onder

dit Casteel, en op ’t Leijtimorse gebergte, nae onse voorjaerige recom„

„mandatie en vermaening de hun doenmals aan ’t bepaalde gelas

van.

1

g:

Pie