closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rapporten, doch waar omtrent egter thans speciaal hebben te melden,

dat voor ’t tegenswoordige hebben goed gevonden, ter dier gewone b'Eedi„

recommandatie omtrent ’t doen

gingen niet te doen procederen, dan nae recommandatie aan rade van

van den Eed door de Extirpateurs

Iustitie tot altoos distincte determinatien, der Exterpateurs, zoo wel

omtrent dat hun verrichte werck in ’t generael, als wel insonder„

„heijt omtrent den verseker der aard, en Echtheijt van den vrucht en

boomen, die bij hunne rapporten komen aen te geven; tot schriftelijk

bericht off acta, vermits bij ondervraging dier lieden ter onser verga„

redenen daar van

„dering van 27: maart op diverse remarques van den Eerste geteekende,

niet wel hebben durven vast stellen, dat alle die bomen voor deugde„

„lijke nagul bomen te Considereren zoude wesen, wijl /na verklaring:/

aan geen een van allen, Enigen vrucht gesien ofte gevonden is, noch

ook Eenigh bewijs van den Echtheijd der bomen aan ons vertoont heeft

kunnen werden, en zulks alleen door hun maar geconcludeert is,

uijt Jonge spruijten, die zegden onder deselve, van voorjaerige afgeval„

„len Polongs gevonden te hebben, ’t geen vermenen tot bewijs van den

echtheijt der bomen niet wel aannemelijk te wesen, uijt specula„

„tie dat bij aldien dien vrucht voor den echten specerije gedebiteert

zoude kunnen werden, misschien in dien afgelegen oord, daar van

wel beter gebruijk gemaekt zoude werden doch ’t welk p=r naesten

tot meerder zekerheijt ten nauwkeurigste zullende doen onder„

„soeken derhalven dan ook reeds hebben verstaen provisioneel die

Extirpateurs /onder reproche over hunne zoo grove in attentie

recommandatie aen d’ Extirpateurs

en vereijste ampliatie hunner Instructien in desen/ eens voor al

naedrukkelijk te belasten, om altoos door alle mogelijke bewijsen,

’t zij door enigh stuk van den bast, dan wel een tak off blad, dogh

wel voor al den vrucht dier bomen, de aennemelijkheijt hunner

Rapporten aan ons aen te tonen.

Terwijl voorts na gewone ordre thans mede desen alhier insereren

B'antwoorde Patriaas Extract

en volgen laeten, ons zeer Eerbiedig aendwoord op ’t met alle veneratie

ontvangen Extract missive van haar Ed=s hoog achtb: de heeren Be„

windhebberen superioven ter camer van seventiene de Dato 4:

october 1756: als volgt.

In soverre den behandeling van den Inlander zoo door

De Nagul inzaam voor de Maatschappij van de uijterste aan„

den vriendelijksten huijshouding, als voor al met hun te

„gelegentheijd zijnde, en dies bevordering grootelijk afhangen,

doen genieten ’t billijke loon en vollen betaeling voor hun

arbeijd en 'slands vruchten, aan de eene kant, ongetwijfelt mede

de van de behandeling, welke ten opsigte van den Inlander

middelen zijn.

werd gehouden, is het ons aengenaem dat volgens VE:

missive van 15: october 1754: althans geen klagten

over.