closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat aan uwEd: hoog agtbaerh=s verlangens tot wel ge„

wenste oegsten voldaan soude kunnen werden.

zo willen wij ten Eerbiedigsten uwEd: hoog agtb: versekeren

dat sulks niet alleen altoos g’observeert wert, en ten vollen te

geschieden komt, maar ook dat omtrent den zuijvering der

koomen van ruijgtens en onkruijd, zodanigen attentie houden.

dat de somwijlen schraele gewassen niet van enigh versuim

aller noodsaekelijke voorsienigheden, afteleijden, maar ter

contrarie dat 'er genoeg fundamenteele redenen van rope

sijn, dat onder den invloed van godes zegeningen als ’t voornaemp„

„te tot ’t gelukkig gedijen aller menselijke pogingen met het

tegenswoordig getal groeijende, dogh alle noch geen vrucht

draegende bomen en een diergelijk onderhoud deser cultuere

in der tijd, ook wij, daar omtrent onse wensten tot meerde„

ren florisance sullen kunnen vervult zien, wan„

neer bijwijse van overslagh, door den anderen tauxe„

ren mogen, den vrucht die Elken volwassen boom

gewoonlijk 'sjaarlijks komt voor te brengen

alschoon ten bedoelden menagie in den handelingeter nagu„

len, dese stroozacken wel in gebruijk zijn gezocht te brengen, zo

is egter al kort na dato ondervonden, dat om dies onsterkte

daer van afgesien, ende linnen zacken /:als van ouds:/ weder

g'emploijeert.

2

5:

over het benadeelen van den Inlander waaren voorge„

koomen en dat VE: reedenen meenden te hebben, om te den„

ken, dat de betaling dier specerije sonder fraudes en na de

ordre wierde gedaan, het zal vervolgens niet noodig

zijn om de inkoops prijsen te verminderen, want het

geene wij, dien aangaende hebben genoteert, bij onse

missive van den 8: october 1753: heeft niet tot oogmerk

gehad, om den Inlander van Ergerconditie te maken

maar alleen oom voor te koomen, dat de gelden, die door de

Comp: voor de nagulen ten behoeve van den Jnlander

werden betaalt, niet door ongeoorloofde weegen in andere

handen komen te geraaken.

VE: zullen egter steeds alhier op een wakendoog moeten

houden, en wij verwagten, dat de menisters ingevolge hunne

pligt en gedaene belofte, zig zullen bevlijtigen om de

na nagulen culture, hoe lange hoe meer te doen betragten

so met den Jnlander, door alle bequaeme middelen daer

toe aan te moedigen, als ook met de vereijschte sorg te

draegen, dat de boomen Jaarlijks werden gesuijvert van

het onkruid en ruijgtens, op dat door geene quaede

directie of versuijm den nagul insaam veragtert

werde

wij weeten wel en erkennen gaarne, dat een meer of min

voordeelig gewasch, ten principalen afhangt van den zeegen.

des allerhoogsten dan wij stellen tegelijk vast, dat niet moeten

werden versuijmt de middelen die na de menschelijke voorsie„

nigheijt ter bevordering van die Culture kunnen dienen ook

zullen UE: ligtelijk begrijpen dat wanneer wij bij vorige

missives hebben bevolen, dat bij een ongewoone kleijne in

zaam van nagulen, de bediendens daer van de reeden en oor„

„saak souden opgeeven, wij daar meede hebben gedoelt, op soda„

„nige reedenen en oorsaeken, die als middelen

in godes hand en sulks als de tweede oorsaeken moe

ten aengemerkt werden.

Vermits volgens UE: schrijvens, de stroo=sacken tot over„

voer der nagulen Eeven goed sijn, als de linde

zacken, en dat de Eerste ongelijk minder, als

de

1

ert

7

2„

le

of„

t„

e„

Vvan

in

rden

n

duire

00

e

ze

aan„

rere

vol„

3: Mu„

't Zoe„

egen

hand„

men„

til

een