closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de laatste aande Comp: kosten, is het ons aengenaem, dat

g’emploijeert hebben moeten werden, om over den anderen

de ministers daar op attent sijn geweest, en UE: hebben ver„

boeg, geen veel grooter schade door spillagien onderworpen te wesen,

te meer deselve boven en behalven dese diensten ook wel tot den af„

„volgens ook wel gedaen, hen te gelasten, sig voortaan

„scheep van rijst, als anders gebruijkt werden, en voort ook dit

van de Eerst gemelde te bedienen.

last postje van soo weijnig importantie is dat zulks in verschil

10: Iaeren door den anderen geslaegen niets meer dan alleen ƒ 163:9:—

'sjaers over dese gehele provintie blijkt te bedraegen.

Dat de menisters in dit gouvernement, tot het Extirpeeren

niet tegenstaende de Extirpatie der specerij=boomen op

der specerij boomen op ongepermitteerde plaetsen hebben

„afgekeurde plaetsen, thans wel in ’t bequaamste saisoen des

bepaelt een bequamer tijt, als daer toe voor heen is waerge„

jaers geschiet, zoo maekt egter de grote uijtgestrekheijt, en ’t ontoegan

„kelijk ebergh= en bosachtige deseslands, als ook niet minder de woes„

„nomen kan niet dan van een goed effect

heijt der alphoereesen /:die aldaer hunne woonplaetsen hebben en allen

glorij in moorden, off zogenaemd koppe=snellen stellen:/ absoluit onmogen

sijn, dan het surpreneert ons, dat bij

lijk, om in dat werk ooit ofte ooit na zinnelijkheijt te werk te gaen

het doen van sodanige Extirpatie, telkens

off tot ’t boven gebergte zonder hunne toelaeting en aenwijsing ten

eenig effecte door te kunnen dringen, ’t welk derhalven, dan dus gele„

werden gevonden verscheijde volwassene en

gentheijt komt te geven, dat op den enen tijt wel eens een boom meer,

vrugtdraegende boomen; wij begrijpen wel„

en ouder; dan op een ander Jaar ontmoet en geveld wert, doch off 'er

wel versekerde redenen zijn, dat de zulke, in equaliteijt met der

dat spruijtjes ja selfs jonge boompjes kunnen

specerij die aangequeekt wert. en waer uijt uwEd: hoog achtb:

zoo capitaelen handel bestaat wel vrucht draegende boomen genoemd mo„

werden over het hoofd gesien, dog geen sints, hoe

„gen werden, sal bij ons een twijfeling wesen vermits tot noch geen vrucht uijt

die quartieren aan ons afgebracht heeft kunnen werden, in enigen ande„

'er so veele volwassene en vrugtdraegende

„ren sortering, dan die kragteloos en wild bevonden wert, terwijl voorts in

desen mede enigenmaten als gesterkt werden door transport van een

boomen kunnen overig blijven en daerom

partijtie zulk zoort, ’t welk bij den eerstgetekende uw Ed: hoog achtb:

zullen wij dien aengaende de nodige Eluci„

zeer onderdaenigen dienaer, op zijnen hongij /ronde / in ’t last van den ge„

passeerden Iaere rondsom groot ceram, in zekeren aanden Z=t O=t hoe

kor

er

„datie bij gelegentheijt te gemoed sien.

leggende negorij Enna Ena, bij over rompeling gevonden, en noe de naeujig

„ste garbulering zonder een, enige deugdsaeme, off goeden vrucht bevon

„den is, sodanig als dientwegens omstandiger in ons schuldplichtig verslag

van ’t verdere verrichte op dien tocht, haar hoog Ed=s bedeelt hebben, waar

aan /:om niet prolix te zijn:/ de vrijheijt nemen, ons desen aangaende

ten eerbiedigsten te gedraegen.

D'ordres, die uE: Conform aande memorie

de ons desen raere toegekomen dispositie van haar hoog

van den gouverneur generael mossel hebben

Ed=s om ten debiet van de in dit gouvernement te vertierene

lijwaeten, vier maelen 'sjaars publijque vendutien, te houden

gesteld op het houden der publique vendutien

en alles in sortementen, tot bepaelde advancen, in equali„

in het gouvernement als ook de schikkingen

„teijt met andere quartieren af te mogen laeten lopen verme„

„nen wij versekert, zoo wel ’t beste, als wel noodsakelijk vereijste

die de ministers aldaar hebben beraamt

middel te wesen, dat ten enen alhier, noch al een capitaltje

tot dat voordeel om gezet, en ten anderen ook de waarlijk so ter bevordering van den lijwaed handel in het

armoedig en alleenlijk door den aanbreng van 'slands vruchten aan

generael, als ook in het bijsonder tot weiring van

de E: Comp=s, leverde ingesetenen deser provintie buijten

redenen van soo veele klachten sullen kunnen werden

de quaede practijcquen, die in het debiteeren

Jongste Iaaren over de

gehouden, als in de Excessive prijsen van ’'s Comp=s lijwal„

der lijwaeden uijt Comp=s winkel souden

„ten alhier /:verre boven de nabeuerige gouvernementen)

gehoort, en ondervonden zijn, bij alle uijtgaeve van het

kunnen plaats hebben, verwagten wij dat van

penninkjen dat voor hunne nagulen (zonder eenig ander moge

„lijk gewin:/ te ontvangen komen, waertoe dan ook den ontvangst van

het gewenschte succes suilen sijn, voor al indiende

gewilde Portementen veel contribueeren sal kunnen alschoon egter

vereijschte toesigt wordgedraegen, dat aan de

alhier op geen versekert de biet altoos vasten staat gemaekt kan werden

als bi swijse van trocque

wijl desen gehelen lijwaet handel wel voor namentlijk, te deflueren

eene sijde dit gouvernement niet werde voorsien

koomt uijt den source van gelukkige ofte ongelukkige oegsten vermits

als van gewilde Doeken, en dat aan de andere

allen credit ofte verschot op ’t gewas, alhier altoos als seer pernici„

„eus geweert wert, gelijk ook nae plicht op alle mosserijen sodaenige

sijde de sluijkerijen na vermoogen werden belet

attentie houden, dat uw Ed: hoog agtb: wel durven ver„

welk laeste poinct wij der menisters sorge

„sekeren.

dees.