closeTerug naar inventaris

Transcriptie

soo als nae resolutie van 15:' novemb: 1756: onsen bedoeling is geweest, in den de

redenen waarom in A:o 1756: mori

manuering van die 3: pakken en twee stukken moeris br: bl ƒ 2: 18:— minder

br: bl: in prijs vermindert is

dan 7: maanden bevorens bij vendutie verkogt waeren, vermits doenmaels tot

gevaar van bederff in vendibel leggen blijvende, egter met deselve noch 93: p=r C=to

g’advanceert koste werden, die men niet van de hand heeft willen wijsen, met

stipte staan te blijven op den advans van 161: p=r C=tto, waar toe bij vendutie in

den maand April; bevorens door de Chineesen waeren opgejaegd, alleen om

C

dat /: den Inlander ten dien tijde door ’t afbetaelen vande nagulen enigh geld in

handen gehad hebbende:/ daar op doen noch een winstie is te knevelen geweest

’t welk altoos die, en alle sodaenige klaghten veroorsaekt heeft, als A=o p=to

de vrijheijt hebben genomen aan uw hoog Ed=s voor te draegen: soo als

versoek om van dies vergoeding

verexcuseert te werden.

thans nedrigh ook versoeken en hopende blijven dat zulks ons bij uw

hoog Ed=s excuseren sal mogen, in den vergoeding, van ’t op dat restantie

minder geprofiteerde dan bij den voor= Jaarsen vendutie, en doenmaels

na ordre daar nae gereguleerde prijs courant:

vermits ’t laest van

den gepasseerden Jaere ons even eens ook= weder geleert heeft, dat als dan tegen

die eerste winsten niets te de biteren is, en alles leggen blijft, soo dat op den

1: Decemb: hebben best gedacht, eens naeder vendutie te houden als wan

gehoudene vendutie in xber p=to

„neer weder niet meer dan 113: p=r C=tto

door den anderen behaalt heeft

kunnen werden; waar nae derhalven den verderen verkoop uijt den winkel, ook

vervolgens al weder heeft moeten voortlopen, tot dat ons desen jaere is toege„

„komen uw hoog Ed=s dispositie, tot ’t mogen houden van vendutie, om de /m:

tegens bepaalde advancen den welken ons in desen gesteld hebbend, buijten

alle reesitatie, ongetwijffelt mede ’t best versekerde middel sal wesen, zoo

wel om voortaan alle klachten van den Inlander voor te komen als aan

de zutelaers, eniger maten de handen te kunnen binden om niet te over„

„matigh in der selver arme beursen in te lasten, gelijk den Eersten verkoop„

„op den 4: en 5: der gepasseerde n maand April reede geleert heeft, alschoon

de Eerste vendutie in april

gehouden

nochtans de zuijvere advancen op de lijwaten: Cormandelse noch al tot

66: 2=rm, Bengalse tot 48:¾:- Sourats tot 49¾: En diverse Europise

manufactueren tot 80: p=r C=to gevallen wesende, derhalven dan die prijsen

„ook bepaald zijn tot den contanten verkoop uijt den winkel, tot weder

na de behaelde prijsen geschiet

den contanten verkoop.

„den naesten vendutie, om ’t zij bij vermeerdering ofte vermindering, dus van

tijt tot tijt, dan altoos den laasten markts prijs te volgen, in hope dat zulks

voldoen zal mogen aan Uw hoog Ed=s zeer gevenereerde intentie, terwijl

voor ons dus ook beter dan wel bevorens, zullende kunnen versekert werden,

van den reël voordeligen gaarlijksen comsumptie deser provintie, ook not„

manqueren zullen, met alle attentie te letten, dat onse eijsen successive zo

„danigh werden ingericht, dat zonder toevallige desastres, off enigh mis„

„gewas der nagulen, altoos den vertier, tegens den nieuwen aan scheep

verwagten.

onde

71

de Caatse

met ver

Iarw wer

g’eijst

versoek

De restan

vermind