closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13:

verwagten zullen mogen, tot mede zoo veel mogelijke vermindering on„

ser generaele restanten, die egter voor ’t tegenswoordige, in enigh effect,

erestanten kunnen niet

vermindert werden.

niet in staal zijn op te korten, vermits na dies nauwkeurige visitatie ter

onser vergadering van 16: febr:, bevonden hebben, dat van alles en wat

bruijkbaar is, niets naamwaardigs versonden gemenageert kan werden,

dan enigh onbequaem en over tolligh geschut, nevens twee swaere ankers

die thans afinschepen, in hope dat bij uw hoog Ed=s tot voorkoming van

derselver ressentementen in gunstige consideratie zal mogen komen,

dat somwijlen ’t overschot van Contanten na afbetaeling der nagulen

't tellen van gelden op wissel, en â: deposito: ’t overschot van handel

waeren, en diergelijks / toevalligh / wel enige vermeerdering off vermin„

„dering bij ’t slot der boeken te wege kan brengen, gelijk in den jong„

„ten jaere bij ’t vertrek van den oud gouverneur Cluijsenaer den

contanten telling van 10'000: rd=s voor desselfs bepaelde borghtogh,

„te &=a daar van welden principaele oorsaeken geweest zijn,.

Onder de Bieren ten getale van 42: vaten p=r De vrouwe Elisabeth

onder de bieren is Een vat

zuer geweest.

en de ongehoorsaemheijt ontvangen, een vat uijt den Brouwerij

de Papegaaij gansch verzuijrd en onbruijkbaar bevonden zijnde, zoo

hebben ’t zelve in zee uijt doen storten na ordre, gelijk mede de overi„

ge voorts verkogt zijn, tot een advans van 193:½: p=r Cto dogh„

p de Caabse wijnen, nevens mede 24: flessen rosen water/ die te

de Caabse wijn en rosen water

met verlies verkogt.

zaemen als zeer slegt onverstrekbaar, en uijt den hand inven„

„dibel geweest zijnde niets meer dan Een stver=s de kan, en 8: stver:

de fles hebben mogen gelden/ heeft men een verlies van 88: en

24: p=r C=to moeten draegen alles nade rendementen, die

te saemen geliasseert sub n=o

desen versellen, en ter onser resolu„

„tie van W: april geinsereert zijn, weshalven de vrijheijt nemen ons verder

Eerbiedigh daer aan te gedraegen: terwijl belangende den verkoop

Iarw werd tot huijs gebruijk

g’eijst

van den Tarw d’ Eer hebben uw hoog Ed=s te bedelen dat thans, niet meer„

„der dan tot huijsgebruijk g’eijst werd, zoo wel bij den bakker, als sommige

particulieren, die wij in ’t gemeen door inschrijving verplicht hebben, om

in tijds elk ’t zijne, direct van boort der scheepen te ontvangen, en aan„

„te nemen, om voortaan daar op geen verlies ofte enigen schaede

onderworpen te wesen.

Den 25:' maart door de ordin=re Leveranciers der ’t zedert successi„

versoek der olij leverancier

„ve jaaren van hier g’eiste dogh thans g’excuseerde olij teiten, Coulij

Pawang, Sassefras en cajoe poeti aan ons versoght zijnde, dat

vermits zich hadden in staat gestelt tot den gewonen leverantie,

deselve

18

7

e

2

10„

eert

7

2„

lle

of„

t„

„n

e„

van

en

den

k

eduure

200

te

de

aan„

aere

vol„

3: Mu„

at Zot

oegen

kans„

men

tie

nen