closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Prorato der voorjarige Eijssen

is de olij g’accepteert.

8

de confrontatie der negotie

boeken na d’ ordre geschiet

’t rapport daer van g'insereert,

d’ordre zullen werden g'observeert

deselve desen Iaere noch mogte wenden aangenomen, soo hebben wij uijt

Consideratie dat den Eijsdier olien door uw hoog Ed=s genoegh regulier

sjaarlijks gedaan is, en mede zoo wel ’t afbrengen der houten en worte

„len uijt ’t boven geberghte, als diens distilatie, zoo veel moeite ver„

eist dat altoos al vroegtijdigh daar voor gesorgd heeft moeten werden, ver

„staan, zulks als een billijke instantie aan te zien, en derhalven goed

gevonden, om pro rato der Eijsen 10: Iaeren door den anderen geslaegen

hun tot voorkoming van schaedens, voor dit Iaar noch daar van te ont„

lasten dogh ook te gelijk te waarschouwen, om voortaan met hun„

„ne stokerijen maar tot nadere ordres te supersederen; ’t geen

hoopen dat bij uw hoog Ed=s condesendentie vinden moge ter

wijl belangende.

De Confrontatie onser handel boeken van Ao 175 8/7: de Eer heb„

ben te melden, dat zulks nae ordre geschiet zijnde, zich niets

dan alleen diverse klene abuijsjes zijn komen op te doen, die vol„

„komen reddres hebben kunnen vinden, gelijk uw hoog Ed=s /:gelie„

vende :/ zoude mogen geblijken bij ’t dientwegens aan ons in„

gedient rapport en bevinding; die g’insereert is, ter resolutie

van 25: maart, na dat op den 16: febr: bij Examinatie der restanten

reeds hadden verstaan om diverse / tot noch onder een generaele

benaeming, off in zoort, hebbende voortgelopen / voortaan

specifice, elk in zijn eigen waarde, bij sortering als ankers„

dreggen en diergelijke pond goederen bij swaarte, geschut, bas„

„sen en ’t daer toe gehoorende scherp, affuijten, en rampaarder

&=a bij Calibers, houtwerken bij lengtens, brentens &=a be„

kend te laeten stellen; Terwijl intusschen in stipte ob„

servantie zullen werden gehouden uw hoog Ed=s zeer ge„

„venereerde ordres, so bij resolutien van 10: maij als circu„

„lair missives van 8: en 27: 8ber: jongstl: consernerende

den Jnterest reek: ten laste en faveure van ’t Comptoir

generael, en voorts de diverse andere bevelen, die daar bij

gevonden werden

Omtrent In= en afschrijvingen alleen te melden hebbende

dat den 15:' 8ber: Ao p=to op ’t te kennen geven van den

oppercoopman dat door continuele lekkagien, in en om„

„trent ’t ijser pakhuijsst welk voortijds geweest is, onder

de thans afgebroken boven gebouwen aan den Z: W=e gardijn

des Casteels / ’t aldaar tot heden noch ten gewichte van 68453 lb:

gelegen.

lijn„

lb: k

inge

afschrijvin„

tijser en e

volbragte

versoek der