close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0029

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19:

misschien wel niet ten enigen handel zouden kunnen verstrekken, ons ter deser

gelegentheijt ook heeft doen denken, wel te zullen doen, uw hoog Ed=s zeer geve„

„nereerde hoge ordres te versoeken, in wat voegen men des noods bij attrappe van eeni„

gen handelaar met dat zoort van vruchten ’t zij ten Executie der bekende placaten

hoe men procederen zal tegens

dan wel tot mitigatie off enigen Extraord=re straff, zonder haesitatie, zal kunnen

vervoerders van wilde specerijen

en moeten doen procederen, in hope dat zulks /als in ’t voorbij gaan hier tussen.

gevoegd:/ ons niet qualijk genomen zal mogen werden, terwijl voorts den cours der

reise volgende, alverder berichten, dat bij aankomst op den 2:' 9ber: voor

Htatoemetten almede dat district in soo grotenonenigheijt met dat van

Wariname gevonden wierde, dat maar even pas een uir bevorens, een gevecht

ter zee en te lande tot seven swaere gequesten, aan ’t eerstgem: en 3: gevan„

„genen en Elff doden, aan ’t laastgem: beslist of wel liever door het aen naederen

verschille tusschen die van hatu„

der vloot gescheijden waere, tot dat nae des Eerst ondergetekenden informatie

meting en warinama beslist

omtrent den staat der questian, en gestelde ordre op den zekerheijt dier

negorij /'savonds om thien uur weder van daar nae werinama zeijl gegaen

ook den orangcaija, orangtouas, en diverse gemeene derwaerds wierden mede

genomen, tot verhoopte reconciliatie, ’t geen 'sanderen daags den 3: 9ber:

zoo met ’t te rugh geven der koppen van de gesneuvelde, als transport der

voorm: gevangenen ook tot weder zeijds volkomen genoegen gelukte, wijl

desen onrust niet zoo zeer tussen de regenten, als wel ’t gemene volk ont„

„staan waere, door ophitsing van dese en gene quaedstokers, waar van seke„

Een inlander vaert ter dispo

„ren manassi, als wel eender voornaemste, opgelicht zijnde, de vrijheijt

sitie over.

nemen, nevens desen te laeten overgaan, tot verdere uw hoog Ed=s disposi„

„tien.

Den Eerstgetekende vervolgens op Hoealooij arriveerde, zoo wierd aldaer

de hoealoijers te vreede gesteld

den ouden onrust, tussen ’t volk en den orangcaija Pattij Lima noch al leven„

„digh en wel /op sodanige algemene klachten als reeds bij onse nedrige van 24=

meij Ab=a p=ts vermeld zijn / zoo hevigh gevonden, dat om het verloop dier negorij

tot omswervens en ’t als dan nooit veel goeds uijt voerend volk /voor te komen

best gevonden is, denselven onder den titul van orangcaija toua te ont„

„staan, en op aller voordracht, eenen salarita, van even ’t selfde geslagt, in

dies plaetse aantestellen, ’t geen hopen dat bij uw hoog Ed=s approbatie moge

vinden, wijl daer mede alles tot ruste geraekt dus dan voorts den reis vervolgd is, na

Honimoa ofte Saparoua, al waar alles in goeden staat en onderlinge enig„

beslifte on eenigheden tot

Saparoua

„heijt zijnde, niet wes van enigen remarque is voorgevallen, dan dat som„

mige ingesetenen uijt den negorij Piouw onbedacht genoegh zijnde ge„

„weest, hunnen Pattij en verscheijden orangtouas /onder ’t vertonen van

een poppetje en andere diverse snorrepupen :/ valschelijk van dies aanbidding

ofte afgoderije te beschuldigen, daar voor na ’t gewijsde van den hongij raad

met.

69

eert

7

a

le

of„

t„

en

he„

Van

en

den

k

n

aduuie

500

ie

de

aan„

aere

vol„

3: Se

at Zol„

regen

kans„

men

tie

nen