closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

op manipa genomineert zijnde, deselve alle dan ook den gewonen Eer hebben afgelecht

Den 1: December door diverse negorijs hoofden voorgedraegen zijnde, dat nae

klagten van Eenige Inlandse

den Iongsten uijtschrijving tot den hongij, verscheijden hunner volkeren, te samen

hoofden aver haer onder horige

tot 72: koppen, zich niet alleen uijt hunne negorien g’absenteert, maar ook

andere selfs na het aan boort komen op de Corracorres, weder gedrost en

absent gebleven waeren, met versoek dat zoo wel tot enig mainctenue

in hun gezacht, als voorkoming van murmereringen bij andere daar„

omtrent tot Eeniger correctie gedisponeert mogte worden, zoo hebben wij

correctie der schuldig bevonden

doen maels verstaen om al dat volkje provisioneel /: en onvermindert den boete

van 1: rd=s die mits derselver absentering op de monstering bij den hongij raad

aan den fiscaal der vloot, nae ’t gewoone placaat reeds waere toegewesen

te Condemneren, ten arbeijd voor maand aan 's Comp: gemene werken, onder

waarschouwing dat bij maar ’t eerste gemis hunner personen op gewonen

tijd en plaatse, daer toe in den ketting geklonken sullen werden ’t welk alle

weder te voorschijn heeft doen komen, en aan zulks voldoen, tot op 26: stuks,

die niet tegenstaende in daeging op hunne baleuwen, zich zijn blijven verste„

„ken, en derhalven den 14: Ianuarij, verders gecondemneert zijn, tot den

ketting, ses maanden voor den kost, met spiciale bepaeling teffens, om

ten Eersten gelegentheijt voor aff, alle andere, op de corre corres geplaet.

te werden, ’t welk men heeft doen recommanderen, aan des negorijs hoofden,

waar van zommige, van een te groten onagtsaamheijt, zoo wel tot behoorlij„

Eenige Jnl: hoofden over haer na

„latigheijt gecorrigeert

ken uijt zet van ’t vereijschte getal, als in suppletie van zieken / voorhun

„ne personen zelfs /niet te excuseren zijnde geweest, mede gecorrigeert

zijn, met een boete van 5: rd=s voor ider kop, die genegligeert /off appa

renter voor een steek penninkje g’excuseert /is, ten behoeve der diac„

nij armen

gelijk almede ter deser gelegentheijt ontwaard zijnd

Een inlander tot den arbeijt g'orden„

„neert

dat den in Ao p=to overl: orangcaija en oudstens van groot hative, seke

Nathan Lawan soeka, voor ’t opschot van 26: rd=s eens voor al hadden

ontslaegen van alle negorijs diensten, ook goed gevonden is, den tegen„

woordigen orangcaija en oudstens te ordonneren dat sommatje wn

„der te rugh te geven, en denselven voortaan in alles te considereren,

„vens andere datij houders, omde gevolgen van sulke finessens voor te kor

soo als daar en tegen, ook weder, sekeren Sibrand morianij, die nie

Een inlander van den haff dienst

ontslagen

tegenstaende een hogen ouderdom vrij wat hard alle negorijs diensten

kleen hative gevergd wierde, voor altoos daar van hebben doen ontheffen

Terwijl men voorts den 10:' febr: ter speciaele gelegentheijd van v00

middelen beraemt tegens ’t ver„

„gekomen klachten van den radja van Kilang en Pattij van Nak

„loope der inlanders.

over ’t verlenen van een consent briefje ten huwelijk door den burge

Luijtenant van Rijne, aen een hunner onderhorige /even als off een

burger.

aan

brie„

Een schooln

geconde

de schooln

’t schrijven