closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan de burgers zal een bewijs

briefje gegeven werden.

Een schoolmeester in Een boete

gecondemneert

de schoolmeesters g’interdiceert

’t schrijven van koopbriefjes

23:

burger waere / zoo wel als uijt Consideratie, dat in ’t gemeen, en van al over lang

door de Inlandse hoofden vrij veel doleantien zijn ingebracht, hoe dat vele

hunner volkeren den eenen onder dit en den anderen onder dat voor wendsel=

dogh voor al op praetext van ’t zijte zijn off geweest te zijn in dienst der E: Comp: zich

niet alleen voor hunne personen des negorijs off gewone stoff diensten onttrekken, maar ook

den tijt van hun verband g’expireert zijnde, sustineren voor hun gansche huijshouding,

vrouwen en kinderen de privilegie bekomen te hebben om nooit weder nodigh off

verplicht na hunne negorijen om te zien, en zich als dan onder de burgerij versteken,

almede heeft verstaan den voorm: van Rijne over ’t opgem: zijn ongequalificeert

gedracht te reprocheeren, en voorts, zoo wel ter ontdekking der tegenswoordige

diergelijke verstekelingen, als om in vervolgh zulks voor te komen, den burgerije

en mede de alhier huijszittende Chinesen, bij biljet te adverteren, dat een jegelijk„

zich op gepreesigeerde daegen en uiren, vervoege op ’t stadhuijs, om hunne nae„

„men, geboorte plaetsen, en den tijt off vergunning hunner burgerschappen,

dan wel in woning op en aan te geven, aan gecommitteerde leden vaon Iustitie

en landraad, ten overstaan der burger=capitains en die der Chinesen, ten einde

om daar van behoorlijk prothocol geformeert en vervolgens aan een gegelijk tot ’t

burgerschap, dan wel vergunde inwooning aan dese hooft plaatse gerechtigde, een

bewijs=briefje te werden afgegeven,

terwijl men teffens de burger Capitains

mindere officiers, en die der chinese natie, g’interdiceert heeft, om buijten

de zulke nooit imand onder hunne Comp: tot burger diensten aantenemen,

in stilte aan te houden, off in hunne particuliere vaart off anders te em„

„ploijeren; waar omtrent zoo wel den fiscaal deser provintie, als wijk m=rs

mede gerecommandeert hebben, goede arht te slaan, vermits zulks noodsae„

„kelijk hebben gevonden, ter voorkoming van meerdere klachten, dan men nuw

en dan wel een shoort, over ’t verval van des een off ander negorijs datij landen,

en alle clandestine alteratien, in den oudtijds geconstitueerde regerings form

deser provintie: soo als in even dit opzicht, ten selven tijde op klachten van den

radja van Zoija, ook hebben goedgevonden, een schoolm=r die zich / te verre buijten

’t bestek van zijn school /onder anderen gemoeijd hadde, met ’t schrijven van een

koop briefje van een datij doussong dier negorij, te condemneren in een maand

gagie, en vergoeding van den koopschat van dat stuckje lands, ten behoeve

der diaconij armen, terwijl teffens aan de gewone gecommitt=s, uijt onse ver„

gadering tot ’t bijwonen der sjaarlijkse Examinatien der schoolm: in ’t gemeen„

in mandatis hebben gegeven, om ter dier gelegentheijt alle deselve ten perma„

„nente ordre te doen strekken, hun altoos gehelijk te onthouden, van ’t pas„

„seren voor al van koop= ofte verpand= briefjes van dati en sogenaemde Tata

naman dous ons en voorts, dat zich nooit voor imand tot ’t schrijven van

enigen anderen publijquen acta., als consent van huwelijk; permissie

van vertrek uijt negorije; off diergelijks zullen hebben in te laeten, dan

nae.

„.

ks

100„

eert

7

a„

lle

off

t„

be„

an

an

nden

k

en

eduuie

200

tie

de

t aan„

aere

vol„

3: Aa„

et Zoa„

oegen

kans„

men

itie

nen

1

8