closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nae voorkennis, en op eerstgedaene te kening der hooft regenten, op peende van

andersins uijt den dienst gezet, off na vereijs van zaeken gecorrigeert te werden

vermits ’t mede wel gebeurt dat zich in dat cas insgelijks veel te verkomen

in te laeten, zoo als gevalligh thans daar van twee Exempelen dienende zi

voor

De Iustitie, waar bij sekeren Soemat Liseloehoe orangtoua en Htam

vijff door de Justitie gecondem„

gemeen Inlander uijt de negorie Toelehoe, als aanstokers van onlust tot

neerdens varen over

gewelt aan den negorie zoulij nevens mede noch 4: zold=te Hend=k Ioech: kruge

van Dannenburg Johan=s Nop, van walverauws in bohement Reinier kramer, van nimwegen, Ian Christ:

van saven Gotha

Libag over diverse crimina, alle tot Bannissement en den arbeijd voor de kost aen J:E:

Comp=s gemene werken ten Eylande Edam gecondemneert zijnde, de twee Eerstgen„

in den ketting, dogh de verdere zonder banden tot uw hoog Ed=s dispositie overgaen

nae ’t apart naem rolletie daar van aen den schipper van Vosmaar ter handgesteld

terwijl de Iustitiele Papieren continerende de gehouden Proceduires desen

nevens de processe ten hae„

„ren lasten

mede in een aparten bondel sub N:o

versellen

Den gewesen Koning van Bantam Aboel, fathi, muhamath,

Siva, Zenul, Arivin, eindelijk den 27:' maart, nae enigen tijt zukke

Den geweesen Coning van

baratam overleden.

„lens aen diverse curruptien overleden zijnde, hebben wij de Eer uw h: Ed=le dae„

van kennis te geven, en voorts ten desen te bedelen, dat van dit sterfgeval

6

door /:W::/ zijn hoogheijts zoons den Pangherang moehamat, en Radinghad„

aan ons communicatie zijnde gegeven, in contra enigh compliment hebben

gecommitteerd=s aengesteld om

het nodige te besorgen.

laeten afleggen door de twee jongste leden en secret=s onser vergadering met ten

„fens den commissie om niet alleen te versorgen, wat ter deser gelegentheijt tot

ter aarde bestelling van dit lijk, in over een komst w: zijn hoogh=s staat en

omstandigheden (en te gelijk, zoo veel mogelijk, nae ’t geen voorm: pangerang.

gaarne hebben mogen zien en wensen / vereijst wierde maar ook dat desse

naelaetenschap, behoorlijk ten Inventaris gebracht, en aan ons daar van

gerapporteert wierde gelijk zulks dan geschiet, En voorts den 11: April

drie ledig versoek der pan„

door beijde voorm: pangerangs aen ons versocht zijnde.

„gerangs.

I=o dat voor hun, en des overledens gevolg ten subsistentie, de gewone ver„

„strekkingen continueren en thans noch Extra mogten werden afgegeven

12: lb: wax kaarsen en soo veel kannen lampolij tot noch licht voor die gene

die des overledens graff bewaeken

P=r Dat het Lijk van w: zijn hoogheijt nevens hun lieden, en gansch gevolgh

ter tegenswoordige gelegentheijt na Batavia overgaan, en

3=e dat tot betaeling van des overledens schulden / die declareerden circ„

rijxd=s 5200: te wesen:/ diverse desselfs goederen verkogt mogten werden, nae

speciaele opgaeve

Soo

5

dispositi

de Papier

„del over

’t ver

aange

verscha

Vordre

gem.

der

te