closeTerug naar inventaris

Transcriptie

al

an

dispositie daer over

de Papieren gaen in een aparte bon„

„del over

’t verstrekte werd p=r factuur

aangerekent

verschansing in de collegies

d'ordre aen regters bekent

gemaakt

aenstelling van Een proin

terim fiscaal

overgaende papieren van

de weeskamers

25:

zoo hebben wij nae overweging van ’t door uw hoog Ed=le successive / en wel speciael

sub 19:' Decemb=r 1752: /omtrent W: zijn hoogheijt gedisponeerde voor ts verstaen ’t

versocht transport van dit lijk en gevolgh te accordeeren en mede om vermits hun

dus noch maar zoo kort aanwesen alhier, derhalven in gene verstrekkingen eni„

„gen verandering te maeken; gelijk ook om te Condescenderen in den verkoop der

aengegeven goederen bij publijque vendutie tot betaeling van schulden dat alles

beslagh genomen heeft nae Extract dach register Inventaris, requesten, venduroet

versellende

en boedel rekeningen, die desen in een aparten bondel sub n=o

zijn p=r ’t schip De vrouwe Elisabeth, waer mede opgem: lijk en gevolgh onder

en

speciaele voor zorgh:/ bij ordonnantie aan de scheeps overheeden / overgaet,

mede onder bewaering en transport van voorm: Pangherangs, alle sodanige

noch uijt desen boedel overgebleven restanten van goudwerken, en Iuwelen ge„

„lijk ook op des overledens speciale bezusten, een Paard voor den tegenswoordigen zul„

than nae een bij hun getekende notitie

Terwijl teffens als nae gewoonte

op factuer gebracht is, alles wat dus ten slot van reken: omtrent W: zijn

hoogheijt verstrekt is, ’t geen hopen dat tot uw hoog Ed=s approbatie wesen

moge.

In de Respective Collegien desen Jaere alleen een open gevallen plaat„

„se bij commissarissen van huwelijkse en klene gericht zaeken, en mits ’t af„

„sterven van een burger= vandrich mede die dienst weder gesuppleert en

de nieuw genomineerde (als na gewoonte /op den dach van Amboinas verovering

onder Ede gebracht zijnde, zoo hebben wij ten desen niets anders te melden

dan dat aan de rechtbanken uw hoog Ed=s ordre om bij ’t overgaan van pro„

cessen in cas de appel aan den raad van Iustitie des Casteels deselve altoos

van een behoorlijk advis briefje te doen versellen ten observantie hebben

aenbevolen, en aan onsen secret=s Lacaze, moeten demanderen, ’t fungeren

als Fiscaal in zekeren actie, omtrent diverse, door gesingeerde briefjes

en naemtekeningen, thans reeds gebleken, zoo vals als boosaardig gespargeer

„de Calumnien, ten atrocen blame, aen zekeren noch jonge dochter w: den

tot Batavia overleden Eerw: Predicant Christiaan Stenvers, waar in den

fiscaal De Villeneuve uijt hoofde van consanquiniteit zich heeft moe„

„ten excuseren.

De Weeskamers Boekjes / ten versochten addresse aan hee„

„ren weesm=ren tot Batavia / nevens staat reken: sub N=o

over

„gaande zullen uw hoog Ed=s gelievende in omstande kunnen doen blij„

„ken, dat ’t capitaal dier kamer sub ult=o Febr: ap=o leden besting in

ƒ101578: 10: als

op

s

70„

eert

4

a„

lle

8„

t„

van

in

oeden

k

in

Duire

200

ie

de

aan„

aere

vol„

3: Me„

et Zoa„

regen

kans„

men

tie

nen