closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het geen iets nut is zal van

dat vaartuijg gesloopt en het

holl opwinst en verlies wer„

„den afgesz:

den alhier gebannenen orangk

van Bonoa weder gepermitteerd

na zijn negorij te verstrekken

twee soldaten in fiscaal handen

gegeven,

43:

Wel Edele Agtbaaren Heer,

In naakominge van uwel Edele agtb: g’eerde ordre hebbe wij onder„

getekende als Expresse gecommitteerdens ons vervoegt: naer de Passo en van

daer naar de gestrande Pantjalling het Fortuijn en aldaer alles naaukeurig

nagesien en gevisinteert hebben bevonden dat boven gemelde bodem ten eenemael

stucken en uijt makkanderen is gewerkt zijnde de voorsteeven daar uijt en nae

de ciel zoekende hebben van deselve niets kennen ontwaren als alleenlijk

agter ontrent twee vaam van de steeven zoo dat deselve boodem onmogelijk

kan worden gerepareert en wij lieden volgens onse nederige gevoelens het raad„

„saamst en onkostelijkste voor de E: Comp: oordeelen te zijn het geene wat noch

tot eenige dienst conde zijn daer af te sloopen en tot andere noodsakelijkhee„

„den te emploijeeren,

Waar mede verhoope dan Uwel Edele agtb: g’eerde intentie voldaan te

hebben wij voor ’t overige de eer hebben ons te onderschrijven /:onderstond./.

wel Edele agtb: Heer ./.lager uwel Edele agtb:s ondernaanigste en ge„

„hoorsame Dienaeren ./:was getekent ./. A=s Croon, P: de Wolf, en H: Bos„

/:in margine ./. Amboina Victoria adij 15 October A:o 1757:

Soo wiert vermits uijt dies inhoud kwame te blijken, dat niet alleen gem: kieltje

gehelijk uijt malkander geweeken, de voorsteeven daer uijt geslaegen, maer ook dat

zelfs dies kiel genoegh gansch en al verlooren geraekt waere, verstaan dies Equipagie

en alles wat daer aan verder van eenigh gebruijk bevonden mogte werden te laeten

afhaelen en bij de boeken inneemen ten weder Emploij waer te pas zullen kunnen

komen, mitsg=s om als in noodsakelijk gevolgh, dierhalven/ het hol op winst en ver„

„lies afteschrijven,

ƒ0 1

Den door deese vergadering sub 6: Junij de anno 1753: alhier tot nader goed vin„

„den gebannen orangkreijd van Bonoa Abraham Salaronij, versoek doende van sijn

bannissement gereleveert te werden: zoo is ter oorsaeke den presenten christen orang„

„haeij van dat eijland, declareerde gehelijk geen swarigheijt in sijn relargatie te rest„

„deren, en selfs mede daer toe insteerde, verstaan hem Abraham Salaronij,

onder een Ernstige recommandatie tot alle rust en eenigheijt met alle dies ne„

„gories volkeren te permitteeren, weder nae die negorij te retourneeren,

e

De soldaeten Iohannes Nop, en Marten Hendrik Geerts, over diverij van

Eenige