closeTerug naar inventaris

Transcriptie

twee Inl: adjdem.

’t aan de fortificatie wenken„

„de volck twee Sopies daags

te laten verstrekken,

den oppercoopman gequalificeert

pr C=to op het ijser aftesz:

den heer gouverneur maakt be,

6

„kent dat na de hongij staat te ver„

„trecken,

steld aan den oppercoopman een

Instructie ter hand,

recommandatie aan de mindere

administrateurs,

eenige peper binnen ’t Casteel g’accuseert en in confessie zijnde, wiert goed gevonden

aan de Iustitie te laeten overgeven, ten eijnde tegens deselve geprocedeert te wer„

„den na behooren,

Voor weijnige dagen door het volk van Toelehoe eenige feijtelijkheeden tegens

de volkeren van soelij gepleegt zijnde zoo gaf den Heer gouverneur te kennen

dat den fiscaal g’ordonneert had ondersoek nae het selve te doen, waar van het

berigt overleverende, zo is daar bij komen te blijken, dat een oudste en een

geene van Toelehoe gen=t Djoemat, en Camis, wel de voornaemste Autheurd

van dat werck zijn, wes beslooten werd, die beijde al mede aen de Iustitie

ten proceduire nae vereijs over te geven,

Terwijl voorts op voorslagh van den Heer gouverneur goed gevonden wierde

Oom vermits ’t werck aan de fortificatien thans een goeden schot schiet

aen het volk ten eenigen verderen animering en distinctie omtrent

desen Extra dienst de man smorgens en savonds een sopie arak te laeten

verstrecken vermits dese beswaringe maar alleen dagelijks op omtrent

de drie kan uijt sal komen,

Door den oppercoopman te kennen gegeven zijnde, dat in het ijser pakhuijs

door leckagie het ijser meer als gemeen verroest was, ’t welck met het ver„

„arbeijde daer quam aftevallen en groote spillagie veroorsaakte, zoo

is beslooten op het noch van dat mineral per restant zijnde, een

en een half p=r cent afte schrijven

laastelijk noch door den Heer gouverneur aan de vergadering gedecha„

reert zijnde dat heeden agtermiddag de gewoone jaerlijkse hongij=-visi„

te rondom Ceram stond te ondernemen, soo quame dan ook zijn Ed:

aan den E: oppercoopman ter handstellen sodanigen Jnstructie

als waer na sich benevens de verdere leeden des raeds geduerende

sijn afweesen zoude kunnen reguleeren, en voorts den tot luijtenant

van den artillerije, Equipagie meester, op ziender der gem: werken

basen, der smids, ambagts gesellen en wapen kamers gasten, ter

vergadering geroepen en een igelijk dan vereijsten toesicht tot vorde„

„ring der onderhanden zijnde werken zoo wel als ’t houden van alle

goede.

resumpte

brief en

de copia

gouver