closeTerug naar inventaris

Transcriptie

resumptie van een Ternaatse

brief en bij laagen,

9

de copias zullen aan den heer

gouverneur werden toegesonden

45:

goede ordres elk omtrent zijne gesubordineerde gerecommandeert zijnde van

hun E=s tesamen in soo verre afscheijt te neemen, inselver voegen als ook

de gesamentlijke leeden zijn Ed: een voorspoedige voijagie toewensten en

dus dese vergadering scheijde ./.onderstond ./. Amboina aan ’t Cas„

„teel Victoria dato voorsz: /:was getekend:/. M: I: V: Idsinga

P: v: Jongstal, A: F: Baudouin, I:=s D' Mares, I: A: De

Villeneuve, D: Lacaze, en I: Olivier,

Donderdag Den 27: October A=o 1757:

Politicque vergadering ten huijse van den Ed: heer

Petrus van Iongstal, oppercoopman secunde en

hoofd administrateur, mits de absentie van den wel

Edelen agtb: heer Meijert Johan van Idsinga,

gouverneur en Directeur deser Provintie, als op de hongi„

voijagie zijnde, absent de vier hoofden der nagul gevende

comptoiren, de ondercooplieden Daniel Lacaze secretaris

van Politie, en Iacobus Olivier guarnisoen Boekhouder,

_

Den alhier domicileerende chinees Soutiangseeng, so mediatelijk

per chiampang uijt ’t gouvernement Ternaten weder gereverteert

zijnde heeft mede gebragt een gecachetteert pacquet papieren, gesuper„

scribeert aan dese regeering, het welk na opening bevonden wiert intehouden

gelijde van 3: picols ofte 375. lb: wax nevens dies aan reecq: een Extract

uijt de resolutoire dispositie, sprekende van een interdict tegens den

meerder vervoer van leijwaden na derw=s dan op de pasen bekent staan

en ses copias der door dat ministerium aan haar hoog Edelh=s desen Iaere afgevaar

„digde advisen, na resumptie van alle welke goed gevonden wierd,

Copias autenticq van de brief en het Extract aan den

wel Edelen agtb: Heer Meijert Iohan van Idsinga, gouver„

neur en Directeur deeser provintie, in alle eerbied te

presenteeren, en hier van dese aantekening te houden,

/:onderstond./. Amboina aan 't Casteel victoria Dato voorsz:

./:was getekend ./. P: v: Iongstal, A: f: Baudouin, I: d: Mares, en

I: A: De villeneuve

Donderdag.