closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het hongijs berigt heeft door

dies volumiricusheijd niet in

gereetheijd kunnen raken

solicitanten tot de radjas plaats

van Titawaaij,

vier solicitanten zijn uijt

de regte stam,

twee solicitanten kunnen in

geen consideratie comen zoo

langer desendenten van de regte

stam zijn,

Donderdag Den Eersten December 1757.

alle present, Excepto de vier hoofden der specerij

Comptoiren)

Aanvankelijk maekte den Heer gouverneur bekent, dat vermits

het bericht nopens het verrigte op den Jongst volbrachten hongij togt

seer volumineus was, den gewesen secret=s der vlote daer mede als

noch niet in gereetheijd had kunnen raeken, en derhalven dese

vergadering eenlijk had laeten beleggen ter afdoening eeniger ander

bezoignes die te verrichten waeren, soo als dan voor ’t eerste daer

op binnen verschenen Pieter Hehanusa, Balthazar Latoerihoene

Iacob Hehanusa, Lucas marapattij, en Adtriaen marcus Aijalo,

alle van Titawaij, ten Eijland nussalaut, mitsg=s Abraham de Rooij,

broeder van den presenten radja van kilang afsonderlijk bij re„

quest versoekende om mits het overlijden van den radja Lours La„

„toelorij met dies vacante plaetse begunstigt te werden, alle

„welke sollicitanten dan weder buijten getreeden, derselver

geslagt= registers naegegaen en /daer bij dan gebleken zijnde/

dat den overledenen niet alleen sonder eenige descendenten is ko„

„men aftesterven, maer ook zijn gansche lince te besluijten, mitsg„s

dat de vier Eerste sollicitanten uijt den alternerend Linie,

van den selven stam der al oude radjas dier negorije gesprooten

zijnde, gevolgelijk met fundament haer versoek komen,

voor tedraegen, gelijk ook dat daer en tegen de twee laest„

gem: in geen consideratie kunnen komen, soo lange er

noch Descendenten, van de vier Eerste supplianten overigh

zoude mogen bevonden werden, vermits Adrieaen Marcus Rijalo, sich alleen„

„lijk heeft willen fundeeren, op het huwelijk van zijn vaders suster Leonora

Sapa, met den groot vader van den I=o overledenen radja Louis Latoelorij

in name Hermanus Telapoetij, en den laastgem: Abraham De Rooij

op sekere traditie, dat de radjas van Titawaij, en kilang, souden herkom„

„stig zijn uijt twee gebroeders daer van den eenen in eerstgem: negorie

verbleeven= en den anderen om oneenigheeden met een parthij volk, van

zijnen aanhang nae kilang gedelogeert en aldaer nae het uijtsterven van

eenen

het de

kruijt.

vergoen

Eene

zijn ov

gewee

Pieter.

van Tita

ontst

van

klai

I