closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n van

Een solicitant toont aan dat

zijn overgrootvader radja

geweest is

Pieter Hehanoesa tot radja

van Titawaij aangesteld

ontslag en weder aanstelleng

van een weesmoeder,

klagten over den onderstuurm:

Holst,

het door hem onnut verspild

kruijt en koegels te doen

vergoede met 75: pr C=to

47:

eenen oudtijds aldaer regeerend gestaght van sekeren Radja Papoea

tot ’t regentschap verheeven zoude weesen, gelijk 'sE: Comp: archiven daer toe

mede wel eenige aenleijding komen te geeven, weshalven dan op dit een en ander gelet„

mitsg:s door den eersten sollicitant Pieter Hehanoesa, duijdelijk aangetoont

en bij sComp=s registers der Iaeren 1663: en 1682: mede blijkende, dat desselfs

overgroot = vader naamens Ionkor Neira geduerende dien tusschen tijt, als

radja over de negorie Titawaij is gestelt geweest, en de verdere drie sollicitan

„ten met genoegsame sekerheit niet hebben kunnen doen blijken, noch ook ten

hunne opsigte ontwaard heeft kunnen werden, dat hunne lenie schoon onge„

„twijffelt mada in consideratie komende, daer mede ooijt noch is vereerd ge„

„weest, is goed gevonden, hem Pieter Hehanoesa, daer mede thans weder te ver„

eeren en den selven als dus naestgeregtigt, en zijnde een persoon van

goede naeme, tot radja van de negorie Titawaij aantestellen den wel„

„ken dan binnen geroepen in handen van den heer gouverneur quamen

afteleggen, den Eed voor de inlandse hoofden der specerij=geevende

Comptoiren beraemd,

Door Constantia Iacobsz: weduwe van Loenen versoek gedaen

zijnde, om mits haere hoogklimmende Iaeren, als binne moeder van het

weeshuijs ontslaegen te werden; zoo is haar zulks vergunt en op instantie

weder daer toe aangestelt Constantia Churs, weduwe w: den sergeant

Carel van der Marck, tot Communicatie aen broederen diaconen p=r

Extract deses,

Voorts door den Heer gouverneur te kennen gegeven zijnde dat op den Iongsten

hongij verscheijde inlandse hoofden over ’t vrij ruwe, en onbescheijdene gedracht

van den stuurman fredrick Holst, op zijne kruijstogten zijn Ed: agtb:

waeren klachtig gevallen, en wel insonderheijt die van Poeloe Gisser van

„wien na haer voorgeeven op twee defferente tijden, twee slaeven afgeperst

zoude hebben, waer omme dan reeds denselve van zijn vaertuijg geligt en daer

op in commando gestelt haade den onderstuurman Coenraad Geerkens,

tegelijk overleverende zijn kruijt reecq: soo wierd nae dies resumptie

ten desen voor af goed gevonden omme het bij hem zoo onnut als sottelijk

verspilde tot zawaij, met het in de kraam bevallen van des Posthouders

huijsvrouw, als ook 24: lb: en twee pond snaphaan kogels die voorgeeft

/zoo ’t wel schijnt in eene dronken mansactie :/ tegens eenige Cerammers

in den bocht van lingoa tot verlies van zijn op hebbende corporaal verscho„

„ten.