closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ten te zijn, beswaard met 75: p=r C=to advance te doen vergoeden, mitsg=s den

fiscaal te gelasten omtrent alles de vereijste informatien te nemen, tot naede

den fiscaal gelas jnformaties

omtrent het een en ander te

ren dispositie, vermits sijn Ed: agtb: teffens Communiceerde, dat voorm: klagende

doen,

inlanderen, zoo als haaden aengenomen, apparente in tijts herwaards stingen

over te komen,

de peperthuijn ter bekuij, De Pantjallang De Peperthuijn gecalvaet en van ’t benoodigde voor„

„sing van Z=o Ceram aangelegt

„sien zijnde, is goed gevonden, dat kieltje ter bekruijsing van zuijd Cee„

rams= custe onder Commando van den Stuurman Coenraad Geerkens,

te depecheeren,

l0 1

Den tot Haroeko bescheijdenen sergeant Fredrick Meijer onlangs over„

Een corperaal tot sergeant

bevordert,

leden zijnde, is verstaan den aldaar bescheijdenen corp=s Robbert churins

van amboina die d’E: Comp=s reeds seedert den Iaere 1709: wel gedient hebbende, en

noch zeer vigilant en vigoureus zijnde te bevonderen tot sergiant, om ’t Extra

ord=e geval van desen lang Iaerigen dienst met de gagie van ƒ 20: p=r maand,

onder een nieuw verband van vijf Iaeren,

Een corperael hersteld,

Den op den 23:' Iunij deses Iaers tot soldaet gedegradeerden corporaal

Georg Fredrik Temke sich sedert dien tijt, nae rapporten wel gedrae„

„gen en van sijne doenmaelige mesuses leedwesen betoont hebbende,

is verstaen denselven thans weder tot Corporael met zijne vroegere

gagie van ƒ16: ter maend heeden ingaende, te herstellen,

Een soldaet uijt den dienst

Den soldaet Bastiaan Lousila van Bonoa, d’ E:Comp=e sedert A=o

ontslagen;

1745: gedient, en op zijne bescheijden poster Tot Sawaij, den Heer gouverneur

bij aen wesen aldaar versoek gedaen hebbende om ontslagh, is verstaen sulks

te accordeeren, en sijn gagie sub dato 22:' 8ber: als wanneer gepermitteert

is nae zijne negorie te vertrecken, te laeten afschrijven,

Een overledene Comp=s slaaf

Geleesen zijnde Een verclaring wegens het overleijden

afgesz:,

van een Comp=s manslaef Sapra van Baegis, is goedgevonden den„

„selven op winst en verlies te laeten afschrijven, mitsg=s nae gewoon„

„te, dat papier desen te insereeren,

Op Huijden Den 24:' November A=o 1757:

Compareerde voor mij Daniel Lacaze secretaris van Politie,

present:

12: stoele

een Tafel

werden,