close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7927

Volgnummer

0067

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

versuijm van die van ama„ 2:

hoesoe,

D=e der orangk: van Halong.

en k: Htative,

voorsz: vier negorijs hoofden

in een boete voor den armen

gecondemneert)

den orangk: van g:t Hative be„

„last te besorge dat aan een Inl„

die voor het schiete van gelt voor

de negorij van hof dienst vrij wa„

zijn gelt gerestitueerd werd,

Een Inl: van alle diensten ontheft

resumptie van een Rapport

weegens de in het sagoe bos dege

„vondene boomen,

57:

plaatse te commandeeren en mede noch een alhier had doen agterblyven,

om onder den naam van kleijn quart, op sijn huijs te passen sonder insge„

„lijks dies plaetse te vervullen,

dat twee coppen van de corre corre van Latoehallat alhier verbleeven„

waren om dat den orangkaijs van Amahoesoe Johannes De Costa

hun van ’t scheppen g’Excuseert had,

dat den pattij van halong Hendrick Angkottahalong, alleenlijk

39: man en den orangkaij van kleijn hative Bastiaen Morianij

maar 15: en dus te samen tot hun verplicht getal van 63: negen

man te kort gecommandeert hadden,

9

zoo wiert omtrent desen :/: om rheedenen dat apparente een steek pen„

„ningje, den eenen, ten belasting van den anderen g’excuseert sal

hebben :/. insgelijks goed gevonden, en verstaan voorm: vier hoofden

te condemneeren, in een boete van vijf rd=s voor ider hunner vol„

„keren die manquerende geweest sijn ten behoeve der diaconij armen

WAmaloespe

en dus die van groot hative tot rd=s vijf en Twintig die van „kalang

tot thien, van halong dertig en die van kleijn hative tot rd=s vijfthien

ten voldoening in weeken, waar van diaconen p=r Extract deses; sal wer„e

„den kennis gegeven tot invordering

Soo als insgelijks verstaan wierde bovengem: orangkaijd van groot hative te

ordonneeren, dat almede aan enen Nathan Lawansuka binnen weken tijds

voldaan werde, sodanigen sommatje van Twintig rd=s 18: stver:s en 6: duij„

„ten als waar voor denselven op vertoond briefje door desselfs broeder den overl:

orangkaijd en oudstens al zedert den 17: Decemb: 1754: van alle negories diens„

„ten is g’excuseert geweest, en denselven voortaan als alle andere datij houders

te considereren, op peene van te incureren ’t van ouds her omtrent sulx al

terwijl daar en tegen ook weder wierde goed

gestatueerde bij placcaeten;

gevonden en en Sibrand morianij om desselfs hogen ouderdom, van alle diens„

„ten in kleijn hative te ontheffen.

Door den Heer gouverneur overgelegt zijnde, Een rapport nopens den opneem

der boomen in 's Comp=s binnen en buijten sagoe bosschen door den orangkaijo

van Loehoe, en een oudste dier negorij, onder ult=o xber: J=o leden, waar bij

in ’t geheel niet meer als 1358: volwassene boomen gevonden werden nament„

„lijk in ’t binne bosch tot Loehoe 575. mahapoetijs, 179: majanbaros, en 295:

Siriboas,