close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

besluijt om die bossen door Expres„

„se gecommitt: Exact te laaten

opneemen,

Eenige onlever baare planken

voor reeck: der leveranciers

gelaaten,

de inde negorij Enna Enna gevon„

„dene nagulen zijn bevonden

alle wilde te zijn,

deselve zullen na Batavia

gesonden, en versogt werden

hoe men tegens, handelaars in

wilde nagulen zal procedee„

„ren,

Insertie van het Rapport,

Siriboas, mitsg=s in ’t buijten bosch tot P=o Tikoes 168: mahapoetij, 67: mijenbor

en 74: Siriboa boomen, ’t welk syn Ed: agtb: na betuijging tot alle speculatie en tesfend

ook den raad onbegrijpelijk voorcoomende: zoo wierd verstaan, die basschen door Exmee

„se gecommitt=s eens nauwkeurig te laeten op neemen door den sergeante Dirk

Gorgas en Iochem Hendrick Scholtsz: mitsg=s de orangkaijs van Hila en

diroe, tot een acuraat schriftelijk Rapport, zoo wel omtrent den staat en gesterd

heijt dier bosschen, den zuijvering belagende, als voor al hoe veel volwassene bo

men in soort aldaar in ’t zekere gevonden werden,

Geleesen sijnde een rapport weegens ontfangene 150: p=s planken van Ha

roeko, ten blijkej dat onder deselve maar 19: van aangeschreven zoort, en

wel 131: als van palala hout gekapt, tot niets bruijkbaar sijn, is goed ge„

„vonden deselve voor reecq: der leveranciers te laten en het hooft van

haroeko aan te schrijven, recherche te doen door wien gelevert sijn, tot re„

„dres, en deugdsaemer leverantie, van derselver Contingent, in den voor Jaar en

reeds gedaene uijtschrijving bij resumptie van ’t thans ingekomen rapport, om„

trent ene naukeurige visitatie, der onder de J=o gedaene hongij, in de negorij Enna

Enna, op cerams binnen cust gevondene nagulen gebleken sijnde, dat alle van

een wilden zoort en onder den quantiteijt van sesthien pond waarinne bestaan

hebben niet eene deugdsaeme gevonden heeft kunnen werden; is goed gevonden

alle deselve soo als verdeelt en in twee sackies verseguld sijn, ter speculatie

van haar hoog Edelh=s over te senden, en teffens / op speculatie van den heer

gouverneur dat apparente door bedriegerijen, aan Inkundige met desen soort

noch al handel gedreven sal werden:/ van welgem: haar hoog Edelh=s eerbie„

„dig te versoeken, g’elucideert te mogen werden hoedanig politiquelijk, dan wel Jus

tieel, ’t zij ten executie dan wel mitigatie, van den gestatueerden dood straff op ’t

morsen met specerije, van 's Comp=s handel waar onder desen / als in alles krachte,

„loos / niet kunnen begrepen werden; aan personen bij wien somwijlen zulk zoort

gevonden souden kunnen werden, geprocedeert sal moeten werden. luijdende opgem:

rapport als volgt

Rapport aan den wel Edelen agt: heer

Meijert Johan van Idsinga

gouverneur en Directeur deser Provintie

Wel Edele Agtbaare Heer

In naekoming van uwel Edele agtb: g’Eerde ordre, hebben wij naeem

„keurig

T:

le

den

me

aan

toegel

het hoo„