closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan de burgers sal een bewrijs woor„

„den gegeven

Interdictie aan de burgerofficiers

en chinesen.

de wijk m=s zoo wel als den fis„

„cael, zullen daer op agt moeten slaen

klagten van den radja van Soija

over een schoolmeester wegens ’t schrij„

„ven van een koop briefje.

den schoolmeester in een boete

voor den arme gecondemneert.

„ger Capitains, en die der chinesen, ten einde daar van prothocol geformeert

en vervolgens aan een jegelijk /tot ’t burgerschap dan wel gegunde inwoning

aan dese hooft plaatse gerechtigde /door den seert:s van Politie dientwegen

te werden afgegeven een behoorlijk bewijs op een zegul van 12: stver=s en ’t geh

„le bedraegen van 1: rd=s te samen voor dies prothocollering en expeditie, om alchot

te strekken, ten blijke, aan en bij wien zulks wettiglijk g’eijst zoude kun„

nen werden, te gelijk met interdictie aan alle burger capitains, mindere

officieren, en die der chinese natie, om niemant buijten dien, onder hunne

compagnien tot burger diensten aan te nemen, ten inwoning alhier te ver

„steken, of in stilte aan te houden, dan wel in hunne particuliere vaart

aff andere diensten te Emploijeren op peene van andersins gecorrigeert te zu

„len werden nae Exigentie van zacken, waar toe insgelijks goed gevonden

wierde, zoo wel de wijkm=s aan dese hoofd plaatse, als in ’t gemeen den fiscael

deser provintie te recommanderen, op dat alles, goede acht te slaan en te letten

doch egter daar van uijt gesondert te laeten, de sodanige dia aals wan auls sodant

„ge die als van ouds her onder den gewonen naem van moarits met voorkennis

en te vertonene permissie briefjes van hunne negorijs regenten, zich aan dese

hooft plaatse bij dese en gene met enigh ambacht ./. gewoonlijk maar voor eenigen

tijd Cerneren

Den Radja van Soija almede klagtigh gevallen zijnde dat den schoolmees„

ter in zijne negorij Habel Rihata een onderhands briefje ten Transport van

zekeren doussong van David en Pieter Willemst aan eenen David Heha„

nusa gepasseert had, zonder dat zelfs de Eerstgen: nae aangaeve daar

iets van zoude weten zoo communiceerde teffens den heer gouverneur dat

zoo wel den voorsz: schoolmeester als den bij dat briefje bekent zijnde, zo

genoemden verkoopers ondervraagt, mitsg=s den eerstgem: bekent hadde dat briefje

alleenlijk op versoek van een inlander van Soija namens Iohannes Okalatita in

minuit geschreeven te hebben, doch dat het selve in zijn preesentie niet geteekent ware,

zoo is uijt aanmerking dat juist zoo zeer in desen geen falsiteit ofte malitie, als

wel een onbedacht, en al veeltijds bij de rond somme zijnde schoolmeesteren, een te

ver buijten ’t bestek hunner scholen geoccupeert werdend gedrach gepresumeert kan

„werden: verstaan hem Habel Rihata over zulks te condemneeren in een boete van

een maand zijner winnende gagie, en mede sodaenigen somatje van ses rd=s als waar

voor het bij dat papiertje als verkogt stukje lands te voorschijn komt, ten behoeven

van de diaconij=armen deser steede; met goed vinden teffens om door de gewone

gecommitteerd